Informace č.j.: JMK 64500/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 64500/2007                   S-JMK 64500/2007 OKP             Mgr. Doleželová/541651213              28. 5. 2007                                           
 
 
„Předání odvolání (§16) – re: ÚP Jinačovice II, bod a“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 15. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – předání odvolání (§16) – re: ÚP Jinačovice II, bod a“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Požadujeme předat
a] kopie veškeré korespondence ve věci ÚP obce Jinačovice se všemi subjekty (včetně obce Jinačovice a MMR) a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost ‘informace‘
b] informaci, kdy a kde došlo k jednáním ‘s‘ zástupci MMR v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA,
a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost o informace, a s dělit kdo se tohoto jednání zúčastnil
c] informaci, kdy a kde došlo k jednáním se zástupci obce Jinačovice v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA, a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost o informace, a sdělit kdo se tohoto jednání zúčastnil
 
d] kopie všech záznamů/zápisů z jednání se zástupci MMR, obce Jinačovice v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA, a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emalové, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            k písm. a) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopie:
 
-         dopisu Obecního úřadu Jinačovice zn. 793/06 ze dne 15. 9. 2006 s názvem „Žádost
o stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPO Jinačovice
“ včetně „Zprávy o projednání návrhu územního plánu obce Jinačovice“; nejsou předávány „dokumentace návrhu ÚPO Jinačovice“ a „složka o projednání návrhu ÚPO Jinačovice“, které byly ze strany povinného subjektu pořizovateli vráceny při vydání stanoviska,
-         dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 119403/2006 ze dne
3. 10. 2006 s názvem „Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu územního plánu obce Jinačovice,
-         sdělení Obecního úřadu Jinačovice ze dne 26. 1. 2007 s názvem „Předávací protokol“,
-         dopisu Obecního úřadu Jinačovice č.j.: 145/07 ze dne 21. 2. 2007 (předání výkresu
č. 2),
-         dopisu Městského úřadu Kuřim zn. MK/1840/07/OIRR/Le ze dne 19. 1. 2007 s názvem „Předání obecně závazné vyhlášky a schématu hlavního výkresu schváleného návrhu Územního plánu obce Jinačovice“ včetně příloh („Rozdělovník“, „Obecně závazná vyhláška obce Jinačovice č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Jinačovice“ a „schéma hlavního výkresu“ ,
-         sdělení Obecního úřadu Jinačovice zn. Č. j. : 414/06 ze dne 3. 45. 2006 s názvem „Oznámení o zahájení projednání návrhu územního plánu obce Jinačovice” včetně „Rozdělovníku“,
-         dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 59571/2006 ze dne 19. 7. 2006 s názvem „Stanovisko k návrhu územního plánu obce Jinačovice“,
-         sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 59651/2006 ze dne 28. 6. 2006 s názvem „Stanovisko k návrhu ÚPO Jinačovice“,
-         dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 28. 6. 2006 zn. 5632/06-10331 s názvem „Jinačovice, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský projednání návrhu územního plánu obce“.
Kopie ostatních Vámi požadovaných informací Vám již byly předány sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007.
 
 
k písm. b) a písm. c) Žádosti:
 
Ze strany povinného subjektu Vám již byl v minulosti poskytnut  záznam z jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ze dne 21. 11. 2006; žádnými dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
 
 
k písm. d) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace vyjma informací uvedených, resp. poskytnutých k písm. b) a písm. c) Žádosti.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                   
                                                     
 
 
 
Přílohy: dle textu