Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015

Jednou ze strategických charakteristik rozvoje v každém z regionů členských zemí Evropské unie je oblast lidských zdrojů. Systémový rozvoj lidských zdrojů na daném území v dlouhodobém horizontu se ukazuje jako klíčová investice nesoucí potenciál konkurenceschopného růstu v socioekonomické oblasti.

Vzhledem k významu a specifickým možnostem krajů v České republice je dnes již danou skutečností, že oblast lidských zdrojů je pro všechny zainteresované strany v území pro ovlivnění mnohých procesů právě zásadní na krajské úrovni. Jakékoli aktivity kraje by měly vycházet z dlouhodobých záměrů, které přesahují více než jedno volební období a ukazují vizi kraje v horizontu deseti či dokonce více let. Tyto skutečnosti reflektoval Jihomoravský kraj již v roce 2005, kdy vznikla Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (SRLZ JMK) na období 2006 – 2016. Ta je postupně naplňována a vyhodnocována prostřednictvím krátkodobých realizačních plánů s platností dvou let. V současné době je jako pátý v pořadí zpracováván krátkodobý plán na období 2014-2015.

Cílem tohoto plánu je prostřednictvím naplňování jednotlivých aktivit posílit rozvoj klíčových prvků v oblasti rozvoje lidských zdrojů a tím i zvýšit kvalitu života v území kraje. Jeho dvouletá platnost umožňuje reagovat na měnící se podmínky na krajské úrovni, především s ohledem na situaci na trhu práce, na demografický rozvoj kraje, formální vzdělávací soustavu v regionu včetně jejího posílení v perspektivních oborech, dostupnost a rozvoj dalšího vzdělávání, zapojení zaměstnavatelů do procesu rozvoje lidského potenciálu, roli úřadu práce, provázání odborného vzdělávání s požadavky významných zaměstnavatelů či podporu neziskového sektoru jako významného činitele na poli neformální výchovy.

Krátkodobý realizační plán, na základě analytické části rozděluje návrhovou část na tři prioritní osy (podrobněji člení na jednotlivé aktivity), které reflektují jak dlouhodobé priority kraje, tak aktuální situaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jde o tyto prioritní osy:
• Prioritní osa 1. Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu
• Prioritní osa 2. Využití a rozvoj inovačního potenciálu
• Prioritní osa 3. Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti v JMK

Rádi bychom tímto oslovili zainteresovanou veřejnost, která může v rámci otevřeného připomínkovacího procesu uplatnit pomocí připomínkového listu, své podněty a připomínky. Dokument je zveřejněn na portálu Jihomoravského kraje na adrese: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=211425&TypeID=2 . Případné podněty a připomínky lze zaslat v termínu do 15. 11. 2013 na emailovou adresu svec.jan@kr-jihomoravsky.cz  .