foto 1 foto 2

Projekt "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí"

 • Dne 1. 10. 2013 byla zahájena realizace projektu "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí". Jihomoravský kraj se domluvil na společné přípravě a realizaci projektu s krajem Moravskoslezským, Trnavským a Žilinským a organizací Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Všechny tyto instituce se aktivně podílely na plánování podstaty a cílů předkládaného projektu. Všichni partneři spolu aktivně konzultují dílčí kompetence a koordinaci všech aktivit. 
 • Doba trvání projektu je 12 měsíců, celkové uznatelné náklady projektu činí 381 310,00 €. Projekt je neinvestičního charakteru a počítá se spolufinancováním všemi partnery dle stanoveného rozpočtu.
 • Hlavním cílem projektu je podpora talentovaných středoškoláků přírodovědných a technických oborů/předmětů ve slovensko-českém pohraničí a rozšíření rozhledu žáků o své budoucí uplatnitelnosti i v přeshraničním prostředí.  Přínosem projektu bude mimo jiné odstranění bariéry státní hranice, která doposud, alespoň psychologicky, bránila užší spolupráci na poli vzdělávání.
 • Aktivity realizované projektem budou mít široký dopad na cílové skupiny na obou stranách hranice. Toto působení bude zaznamenáno ve více efektech. Primárním dopadem bude zlepšení podmínek pro talentované žáiky pro jejich směřování k odborné specializaci. To proběhne například formou motivované výměny know-how na vzájemných setkáních pedagogů a pedagogů s žáky ze všech zainteresovaných regionů. Dalším stimulem bude samotná podpora žáků, kterým budou představeny možnosti odborného uplatnění na vysokých školách celého zapojeného přeshraničního prostoru, což jim dopomůže ke konkretizaci cíle a uvědomělosti v jejich vzdělávání.

 

 • Specifické cíle projektu: 
 1. Nalezení talentovaných středoškoláků na obou stranách hranice formou soutěží.
 2. Motivace talentovaným středoškolákům k efektivnímu uplatnění na vysoké škole.
 3. Přímá podpora nejtalentovanějších středoškoláků exkurzemi a ukázkami odborné praxe.
 4. Podpora inovace ve výuce na středních školách formou seminářů a speciálních interaktivních experimentálních workshopů pro pedagogické pracovníky.
 5. Uspořádání konference a vytvoření metodické publikace pro podporu transferu poznatků z procesu vzdělávání nadaných studentů. 


   
 • Aktivity projektu: 
 1. Mezioborové soutěže pro středoškoláky (krajská kola a ústřední kolo soutěže)
 2. Šestidenní vzdělávací kemp pro žáky středních škol se zaměřením na uplatnění na vysoké škole
 3. Semináře pro pedagogy (inovace v didaktice, identifikace a práce s talentovanými žáky atp.)
 4. Interaktivní vzdělávací workshop pro pedagogy - popularizace vědy mezi žáky SŠ
 5. Sborník - aktuální didaktické přístupy, sdílení tzv. dobré praxe, inovativní metody práce s nadanými žáky
 6. Konference o pedagogickém vedení nadaných žáků

 

 Projekt "Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí" ITMS 22410320042 je financován z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 - 2013