informace č.j.: JMK 59066/2007

Jihomoravský kraj

Odbor kontrolní a právní

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  59066 /2007              S-JMK  15614 /2007 OKO             Dzúrová/1243                                 9.5.2007

 

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 2.2.2007 byla na Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – petice ODS Brno- Bystrc“ (dále jen „Žádost“).

V příloze Žádosti byl článek z Bystrckých novin ohledně „petice organizované ODS v Brně – Bystrci, která byla údajně předána na JMK a nebyla tam vyřízena.“

V Žádosti jste požadovali předat: 

a) kopii veškeré korespondence ve věci této petice s podateli této petice a s MČ Brno-Bystrc

b) kopii veškeré korespondence ve věci této petice s městem Brnem

c) kopii veškeré korespondence ve věci této petice s ŘSD

d) kopii veškeré korespondence ve věci této petice se všemi ostatními subjekty mimo subjektu jmenovaných v bodech a - c

e) sdělení, kdo na JMK rozhodl petici nepředat Radě/zastupitelstvu JMK k vyřízeni v zákonném termínu a toto doložit kopiemi dokumentu

f) sdělení, kdy bude tato petice projednána v Radě a Zastupitelstvu JMK

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělením č.j.: JMK 15614/2007 ze dne 13.2.2007 byly poskytnuty požadované informace (resp. sdělení), přičemž v případě kopie dopisu KrÚ JMK č.j. JMK 155329/2006 ze dne 13.12.2006 poskytovaném k bodu a) žádosti byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby, která petici předala Jihomoravskému kraji  (její jméno, příjmení a adresa bydliště). Z důvodu ochrany osobních údajů vydal KrÚ JMK rozhodnutí č.j.: JMK 20503/2007 ze dne 13.2.2007 o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací .

            Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání doručené na KrÚ JMK dne 5.3.2007. Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán vydalo dne 23.4.2007 rozhodnutí č.j.: ODK-1002/2-2007, na základě  kterého se rozhodnutí KrÚ JMK  ze dne 13.2.2007 č.j. JMK 20503/2007, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, v části, ve které byla žádost o poskytnutí informací odmítnuta z důvodu ochrany osobních údajů – jména a příjmení fyzické osoby oprávněné zastupovat členy petičního výboru, které jsou uvedeny ve sdělení odboru kontroly KrÚ JMK č.j. JMK 155329/2006 ze dne 13.12.2006, ruší a věc vrací povinnému subjektu k novému projednání. Ve zbývající části se odvolání zamítá a rozhodnutí povinného subjektu potvrzuje.

 

            V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme sdělení odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 155329/2006 ze dne 13.12.2006, o postoupení petice na Ředitelství silnic a dálnic ČR adresované podateli petice s poskytnutím informace o jménu a příjmení fyzické osoby oprávněné zastupovat členy petičního výboru.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu