Informace č.j.: JMK 62986/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 62986/2007                   S-JMK 62986/2007 OKP                 Mgr. Doleželová/541651213           23. 5. 2007                                           
 
 
„R43 – ‚neefektini‘ obchvat“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – R43 - ‘neefektini‘ obchvat“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Níže je přiložen článek z deníku Právo. ‘je‘ zde uvedeno ‚Kraj
už nemíní variantu Boskovickou brázdou posuzovat, z četných studií vyplývá, že tento obchvat není efektivní, auta by jej nevyužívala, navíc by ještě zatížil dálnici D 1,’ řekla Právu Procházková. Požadujeme předat
a) kopie titulních stran všech těch četných studií, ze kterých vyplývá, že tento obchvat není efektivní
b) pro každou studii dle bodu a] požadujeme sdělit jaká intenzita dopravy by ve výhledu byla na obchvatu města Brna Boskovickou brázdou a kolik vozidel by podle těchto studií jelo
přes Řečkovice, v kterém výhledovém roce by to bylo a na které straně studie jsou tato čísla uvedena
c) požadujeme předat kopii výhledových intenzit dopravy v Boskovické brázdě a na I/43 v Řečkovicích dle prognózní části Generelu dopravy JMK, varianta C/scénář A
d) požadujeme sdělit hodnoty výhledových intenzit dopravy v Boskovické brázdě a na I/43 v Řečkovicích dle prognózní části Generelu dopravy JMK, varianta C/scénář A
e) požadujeme předat kopie dokumentů, které dokládají, že obchvat Brna – R43 v ‘boskovické‘ brázdě by NAVÍC zatížil D1 u Brna.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
            k písm. a) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopie titulních stran „Vyhledávácí studie trasy silnice
R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí
“ (květen 2005),
dopravně-inženýrského posouzení „Rychlostní silnice R43 v úseku dálnice D1 - Kuřim“ (Brno, březen 2006), dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  - 2. doplněná verze „Rychlostí komunikace R43 v úseku dálnice D1 - Kuřim“ (Brno, duben 2004)
a dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí změny a doplnění „Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1-Kuřim“ (Brno, prosinec 2006).
 
k písm. b) Žádosti:
 
V daném případě se jedná o vytváření nových informací. Z žádného právního předpisu pro povinný subjekt nevyplývá povinnost vést požadované informace v podobě uvedené v Žádosti. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se informační povinnost dle tohoto zákona nevztahuje na vytváření nových informací.
 
k písmenům c) a d) Žádosti:
 
Předmětná dokumentace, Generel dopravy, Vám již byla předána dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 8. 2004 (bez č.j.). Požadovanou informaci tudíž máte prokazatelně k dispozici.
 
 
k písm. e) Žádosti:
 
            V příloze Vám předáváme kopie dvou výkresů z dopravně–inženýrského posouzení „Rychlostní silnice R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“.
 
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                   
                                                     
Přílohy: dle textu (6 A4 jednostranných)