Možnosti krajských dotací v sociální oblasti se rozšíří

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 5. září 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Zásady poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro víceleté období na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb.

„Víceletá finanční podpora subjektů vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti je jedním z koncepčních záměrů Jihomoravského kraje v oblasti sociálních věcí. V rámci Programu víceleté podpory sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pro období let 2014-2016 bude podpora určená poskytovatelům sociálních služeb registrovaným v souladu se zákonem o sociálních službách,“ řekl radní Marek Šlapal. „Chceme nadále zabránit chaotickému růstu sociálních služeb v oblasti poradenství a naopak podporovat ty sociální služby, které klientovi umožňují setrvávat v domácím prostředí co nejdéle – to znamená denní centra, terénní podporu, popřípadě ty sociální služby, které umožňují návrat do běžného života, jako je třeba chráněné bydlení,“ dodal krajský radní.

Navrhované Zásady proti předcházejícímu období rozšiřují okruh možných žadatelů - nově mohou v souladu se Zásadami žádat o dotace kromě občanských sdružení, církevních právnických osob, obecně prospěšných společností a obcí, rovněž ostatní právnické nebo fyzické osoby (kromě příspěvkových organizací), poskytující sociální služby na základě rozhodnutí o registraci. Dále nemusí žadatel o dotaci předkládat rozpočet služby vyšší jak 1 mil. Kč ročně. Maximální spoluúčast Jihomoravského kraje na spolufinancování sociálních služeb v systému víceletého financování je 30 %.

Kritéria pro posouzení žádosti a požadavku na dotaci jsou uvedena v „Metodice hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, která bude také předložena k projednání a schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dne 19. září 2013.

„Metodika je nástroj pro rozdělování finančních prostředků, neříká tedy, kolik finančních prostředků bude – to záleží na postoji státu a samospráv. Metodika má za cíl rozdělit jednotlivé sociální služby a podle efektivity a kvality dát politikům nástroj pro rozhodování. Je to transparentní a spravedlivý systém. V příštím roce si při pilotním ověření mohou poskytovatelé na tento systém zvyknout a případně vylepšit kvalitu a efektivitu svých sociálních služeb. Jihomoravský kraj tak bude připraven na rok 2015, kdy by mělo podle příslibu vlády dojít k přechodu financování sociálních služeb plně do kompetence krajských samospráv,“ konstatoval radní Šlapal, který potvrdil, že drtivá většina provozovatelů sociálních sužeb vítá tento systém jako zlepšení a nastavení spravedlivějšího přístupu v jejich financování.

Metodika hodnocení, stejně jako zmíněné Zásady budou zveřejněny na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Sociální oblast.

foto JMKfoto JMK