Počet stížností adresovaných kraji se snížil

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 5. září 2013 projednala zprávu o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za I. pololetí roku 2013.

Počet stížností přijatých orgány JMK v prvním pololetí roku 2013 se v porovnání se stejným obdobím roku 2012 snížil – ze 114 na 97. Z celkového počtu 97 přijatých stížností Krajský úřad JMK věcně šetřil 66. Dalších 29 stížností bylo po vyhodnocení jejich obsahu postoupeno jiným orgánům a organizacím kompetentním k jejich šetření, v 2 dalších případech se jednalo o stížnosti, jež se také netýkaly působnosti krajského úřadu, avšak vzhledem k jejich obsahu nebylo možné stížnosti dále postoupit.

Po provedeném šetření stížností byla v 3 případech konstatována jejich důvodnost, v 4 případech pak byla stížnost vyhodnocena jako částečně důvodná. Ve všech těchto případech byla ze strany věcně příslušných odborů přijata ve vztahu ke kontrolovaným subjektům nápravná opatření. Počet stížností na odbory a pracovníky Krajského úřadu JMK se v poměru k celkovému počtu přijatých stížností oproti minulému období mírně snížil. V I. pololetí roku 2012 krajský úřad obdržel 22 stížností a v I. pololetí roku 2013 se jednalo o 17 stížností. Jednalo se o stížnosti nedůvodné a neprokazatelné.

V I. pololetí roku 2012 vyřizoval Jihomoravský kraj 3 petice a v I. pololetí roku 2013 přijal Krajský úřad Jihomoravského kraje 4 petice. „Ve všech případech byli zástupci občanů o vyřízení petice informováni ve stanovené lhůtě, a to ředitelkou krajského úřadu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Konkrétně šlo o tyto petice:

„Petice občanů města Ždánice“
Občané prostřednictvím petice demonstrovali svůj nesouhlas se zřízením ubytovny pro sociálně slabé a vyloučené v objektu tzv. „Hvězdárny“ ve městě Ždánice, jehož současným vlastníkem je obchodní společnost BADANA z Prahy. Zástupci občanů bylo sděleno, že Krajský úřad Jihomoravského kraje v současné době nemá žádné zákonné kompetence zasahovat do uvedené záležitosti.

„Petice proti záměru realizace „Moravské Prusy Farma výkrmu prasat“, k.ú. Moravské Prusy, okr. Vyškov“
Občané prostřednictvím petice vyslovili svůj nesouhlas s realizací záměru „Moravské Prusy Farma výkrmu prasat“, k.ú. Moravské Prusy, okr. Vyškov. Zástupci občanů bylo sděleno, že uvedený záměr byl podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. a v závěru byl stanoven požadavek dalšího posuzování ve smyslu zákona.

„Petice proti výstavbě bioplynové stanice v obci Vanovice, k.ú. Vanovice, okr. Blansko“
Pisatelé prostřednictvím této petice nesouhlasili s výstavbou bioplynové stanice v obci Vanovice, k.ú. Vanovice, okr. Blansko. Zástupci občanů bylo sděleno, že uvedený záměr byl podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. a v závěru byl stanoven požadavek dalšího posuzování ve smyslu zákona.

„Petice – stavba I/50 Nesovice, křižovatka“
Petice byla adresována Ředitelství silnic a dálnic ČR a na Krajský úřad Jihomoravského kraje byla zaslána v kopii pouze na vědomí.  

Krajská rada se zabývala peticí pro zachování Rychlé lékařské pomoci v Mikulově

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 5. září 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu projednat petici občanů, kteří žádají zachování Rychlé lékařské pomoci v Mikulově, a schválit návrh odpovědi zástupci petičního výboru.

Krajské zastupitelstvo schválilo v červnu letošního roku aktualizaci koncepce zabezpečení zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Jihomoravském kraji. Schválená koncepce vychází z nové legislativy v oblasti zdravotnictví. Této aktualizaci předcházely více než rok trvající analýzy činností souvisejících s organizací ZZS na jižní Moravě v uplynulých třech letech. Ty potvrdily, že dostupnost ZZS na území obcí JMK je zajišťována v souladu se zákonem o zdravotních službách, ale rozložení sil a prostředků bylo nerovnoměrné. Využití sil a prostředků bylo neefektivní. Lékařské výjezdové skupiny zasahovaly až v 90 procentech případů i tam, kde stačila péče výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci. Četnost výjezdů a rozložení závažnosti postižení zdraví pacientů neodpovídalo obsazení výjezdových základen zdravotnickými zaměstnanci.

„Konkrétně v rámci mikulovského regionu, tedy nejen Mikulova, jsou připraveny poskytnout zdravotnickou záchrannou službu v případech závažného postižení zdraví či ohrožení života lékařské výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci z Břeclavi, Hrušovan nad Jevišovkou a z Pohořelic, vždy v kratší dojezdové době, než stanovuje zákon o zdravotnické záchranné službě. Do jejich příjezdu na místo události se díky svým kompetencím i praktickým dovednostem postarají o pacienty nelékařští zdravotničtí pracovníci, a to i v případech, kdy stav pacienta vyžaduje provést jeho resuscitaci - včetně zajištění umělého dýchání - či jinak zajistit stabilizaci životních funkcí postiženého. Pro mne jako hejtmana je důležité, že vedení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje garantuje, že nemůže dojít ke zpoždění lékařské péče, v nutných případech je lékař přivolán a oba týmy zajišťují péči společně,“ zdůraznil jihomoravský hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK