Kraj se bude podílet na projektu „Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 26. srpna 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 8, 245 milionu korun obci Lednice na realizaci projektu „Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury“.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo partnerství kraje v tomto projektu již na svém zasedání v únoru 2010. Dne 25. června 2013 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na tento projekt mezi obcí Lednice a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, kterou je obci Lednice poskytnuta účelová dotace maximálně ve výši 101 699 680 korun. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 116,5 milionu korun. „Předmětem projektu je vybudování veřejného prostoru lázeňské promenády s kolonádou a amfiteátrem a napojení lázeňské zóny pro pěší a cyklisty do centra obce, zámeckého parku a oblastí Mlýnského rybníku. Akce má být hotova na podzim příštího roku,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Jihomoravský kraj považuje rozvoj cestovního ruchu a lázeňství za jednu ze svých rozvojových priorit. Rozvoj lázeňství je dlouhodobou strategií, která je uvedena ve všech důležitých rozvojových dokumentech kraje od vzniku kraje,“ zdůraznil jihomoravský hejtman.

 

Kraj podpoří preventivní projekt Senioři sobě II.

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 26. srpna 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 200 000 korun Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje na realizaci preventivního projektu Senioři sobě II.
„Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech a posilování bezpečí seniorů, zvyšování informovanosti seniorů a jejich motivace k aktivnímu přístupu při zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku, oslovení i méně aktivních a nemohoucích starších občanů za pomoci jejich aktivnějších vrstevníků,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Projekt Senioři sobě II. představuje pokračování velmi úspěšného celokrajského projektu uskutečněného v Jihomoravském kraji v roce 2009, v dalších letech byly pro velký zájem ze strany obcí opakovaně dotištěny informační brožury pro seniory. Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází k výraznému nárůstu trestné činnosti páchané na seniorech, rozhodlo se Krajské ředitelství policie JMK pro pokračování projektu.
V rámci projektu budou vyškoleni kurýři prevence z řad seniorů, kteří budou následně předávat takto získané rady a doporučení mezi své vrstevníky. Kurýři prevence kromě samotné prevence kriminality, která je hlavním cílem projektu, mohou odhalit i rizikové faktory, které u staršího člověka mohou vést až k sociálnímu vyloučení. Součástí projektu bude i tisk preventivních materiálů, které budou distribuovány mezi seniory.