Usnesení ze 113. schůze RJMK 19. 4. 2007

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

VÝPIS

USNESENÍ

ze 113. schůze Rady Jihomoravského kraje

konané dne 19. 4. 2007

v budově sídla Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno

 

Bod č. 1 programu – Zahájení

 

Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti – zdržel se.

 

Ověřovatelé zápisu ze 113. schůze Rady Jihomoravského kraje

 

Usnesení 6825/07/R 113:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje za ověřovatele zápisu ze 113. schůze Rady Jihomoravského kraje
Ing. Jana Letochu a RNDr. Miloše Šifaldu.                                        

                                                                                                                      H: 7 – 0 – 0

 

Program 113. schůze Rady Jihomoravského kraje:

 

Usnesení 6826/07/R 113:

Rada Jihomoravského kraje

schvaluje program 113. schůze Rady Jihomoravského kraje:

 

1.                  Zahájení

2.                  Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci filmu „Svatba na bitevním poli“

3.                  Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Pořízení antidekubitních matrací a kompletních nemocničních lůžek“

4.                  Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 123/1998 Sb., právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informaci podle zákona 106/99 – kolize s EVL a PO - II“

                                                                                                                                 

H: 7 – 0 – 0

 

Bod č. 2 programu – Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci filmu „Svatba na bitevním poli“

 

 

 

Usnesení 6827/07/R 113:

Rada Jihomoravského kraje

doporučuje Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje společnosti Bio Ilusion s.r.o. na realizaci filmu „Svatba na bitevním poli“ ve výši 1.000.000,-- Kč v termínu čerpání do 31. 12. 2007 a vyúčtování do 31. 1. 2008 za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1071/07/Z 16 ze dne
22. 2. 2007.

H: 7 – 0 – 0

 

Bod č. 4 programu – Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 123/1998 Sb., právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informaci podle zákona 106/99 – kolize s EVL a PO - II“

 

Usnesení 6828/07/R 113:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 2 písm. b) bod 1.  a § 7   odst. 1 z.č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje odpověď na žádost občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ o poskytnutí informace s názvem žádost o informaci podle zákona 106/99 – kolize s EVL a PO - II“, která tvoří přílohu č. 1 zápisu.

 

H: 7 – 0 – 0

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Stanislav Juránek, v.r.

                                                                                        hejtman Jihomoravského kraje

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Letocha, v.r.                                      

RNDr. Miloš Šifalda, v.r.

                                                                      

Vyhotovila a za správnost: Ing. Bc. Barbora Indrová, DiS., odbor správní a organizační KrÚ JMK

V Brně 3. května 2007