Informace č.j.: JMK 63386/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 63386/2007                   S-JMK 63386/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213             21. 5. 2007                                           
 
 
„Korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – III“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra - III
(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Z podnětu ministra kultury ze dne 31.1.2007 zaslaného ministru vnitra byl zahájen postup dle ust. para 81 a násl. zákona č. 129/2000 o krajích v souvislosti s pořizováním a schvalování územního plánu velkého územního celku Břeclavsko. ‚Požadaujeme‘ předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho ‚orgnau‘ s
a) Ministerstvem vnitra
b) MŽP
c) Ministerstvem dopravy
d) Ministerstvem kultury
e) Národním památkovým úřadem
f) Ministerstvem pro místní rozvoj
a to v předmětné věci a za období od 15.4.2007.mimo výše citovaných sdělení.
Dále požadujeme sdělit
g) kdy a kde proběhla jednání v dané věci s MV,
h) kdo se jich z JMK zúčastnil
a požadujeme předat
i) prezenční listiny z těchto jednání
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i EMAILOVÁ, zápisy/záznamy a dokumenty předané osobně.
“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písmenům a), b), c), d), e) a f)  Žádosti:
 
Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
k písmenům g), h) a i) Žádosti:
 
Žádná jednání v dané věci ze strany Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů s Ministerstvem vnitra neproběhla. Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního