Informace č.j.: JMK 66195/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 66195/2007                  S-JMK59418/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                          17.5. 2007                                         
 
 
Probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 4. kvartál 2006 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 6.5.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena žádost občanského sdružení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 - probíhající jednání k dokumentaci pro územní rozhodnutí pro R52 – 4. kvartál 2006“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti „dne 17.10.2006 se ing. ach. Hamrlová zúčastnila jednání na městském úřadě Mikulov spolu se zástupci města, ŘSD, atd. Požadujeme sdělit
a) sdělení, kdy a kde se některý pracovník KrÚ JMK zúčastnil jednání týkajících se dokumentace pro územní rozhodnutí pro R52, a to za období od 1.10.2006 do 31.12.2006
b) ke každému jednání dle bodu a) požadujeme předat kopii veškeré korespondence včetně pozvánky, zápisu/záznamu z jednání a kopií dokumentů získaných a předaných při jednání.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná
“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
V daném období se zúčastnili zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje těchto jednání:
aa) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, se zúčastnil jednání v Mikulově dne 17.10.2006,
bb) zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje,   odbor dopravy, se zúčastnil jednání v Brně dne 30.11.2006.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
Ad aa) – nedisponujeme Vámi požadovanými dokumenty, resp. korespondencí.
 
 
Ad bb) - v příloze Vám zasíláme tyto následující dokumenty, resp. korespondenci: dopis HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 22.11.2006 č.j. 1996/06 – pozvánka na jednání.
 
 
 
Žádnými dalšími Vámi požadovanými informacemi, resp. korespondencí nedisponujeme.
 
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                        
 
 
 
Přílohy: dle textu