Informace č.j.: JMK 64403/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK    64403 /2007               S-JMK 26082/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                 15.5. 2007                                        
 
 
101 RJMK bod 6-b – Cesta Ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 - II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 25.2.2007 obdržel Jihomoravský kraj žádost občanského sdružení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 - 101 RJMK bod 6-b – Cesta Ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 - II“ (dále jen „Žádost“). Žádostí bylo mimo jiné požadováno: „ g) předat kopii vyúčtování cesty včetně účtu od hotelu“.
 
            Ohledně této části žádosti Vám byla poskytnuta informace dne 5.3.2007 č.j. 30543/2007, v níž bylo uvedeno:
„Jihomoravský kraj hradil následující náklady spojené s pracovní cestou hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 12.2.2007: ubytování (jedna noc) a ostatní cestovní náhrady. Náhrady za dny 13.2.2007 a 14.2.2007, tj. 1x ubytování a veškeré další náklady spojené s účastí hejtmana Jihomoravského kraje na Plenárním zasedání Výborů regionů hradila pořádající strana, tj. Výbor regionů (viz vnitřní směrnice regionů). Ubytování bylo hrazeno služební kartou. V Příloze Vám předáváme „Vyúčtování zahraniční pracovní cesty do Belgie“ a účet z hotelu.“
 
 Poté byla Vámi podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. O této stížnosti bylo rozhodnuto Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 4.5.2007 č.j. ODK-1083/2-2007, kdy bylo výrokem I. tohoto rozhodnutí povinnému subjektu přikázáno, aby žádost v bodě g) vyřídil, s tím, že v odůvodnění odvolací orgán uvádí, že informace o vyúčtování v sobě zahrnuje i vyúčtování ceny letenek Ve zbývající části byl postup povinného subjektu potvrzen.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 4.5.2007 č.j. ODK-1083/2-2007 poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. g) Žádosti:
 
Podle nařízení č. 325/2004 o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení paušálního příspěvku na cestu a na účast na schůzích členům a náhradníkům Výboru regionů hradí Výbor regionů panu hejtmanu Ing. Stanislavu Juránkovi jako řádnému členu Výboru regionů veškeré náklady spojené s dopravou na zasedání Výboru regionů. Odbor vnějších vztahů Jihomoravského kraje zpravidla formou mailu objedná prostřednictvím vybrané firmy panu hejtmanovi letenku. Faktura za letenku přijde na adresu pana hejtmana a pan hejtman tuto fakturu ze soukromého účtu uhradí. Originál faktury a palubní lístek následně pan hejtman odevzdá na zasedání Výboru regionů příslušnému úředníkovi, který shromažďuje cestovní doklady od všech přítomných členů nebo náhradníků Výboru regionů. Poté Výbor regionů uhradí převodem na soukromý účet pana hejtmana cestovní výlohy na základě předložených dokladů.
Jihomoravský kraj tedy nehradí panu hejtmanovi Ing. Stanislavu Juránkovi žádné náklady spojené s leteckou dopravou na zasedání Výboru regionů a stejně tak mu nehradil náklady spojené s leteckou dopravou na zasedání Výboru regionů do Bruselu dne 12.2.2007.
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního