Informace č.j.: JMK 64430/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK      64430 /2007             S-JMK 29481/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                  15.5. 2007                                        
 
 
Svazek obcí pro výstavbu R43 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 3.3.2007 obdržel Jihomoravský kraj žádost občanského sdružení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – Svazek obcí pro výstavbu R43“ (dále jen „Žádost“).
Žádostí bylo mimo jiné požadováno:
„g) zaslání všech dokumentů odeslaných sdružením představitelům samosprávy, a to i poslancům a ministrům, a to od ledna 2005“ a
„h) zaslání veškerých dokumentů, které sdružení obdrželo od státních orgánů a od představitelů samosprávy“.
 
            Ohledně této části žádosti Vám byla poskytnuta informace dne 13.4.2007 č.j. 50261/2007, kterou byly žadateli zaslány tyto doklady: kopie „Stanov dobrovolného svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43“ a kopie sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 8.10.2003 s názvem „Výpis z registru zájmových sdružení právnických osob, který jako orgán příslušný dle ust. § 20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vede Krajský úřad Jihomoravského kraje“. V ostatních částech byla Žádost odložena, v části týkající se osobních údajů fyzických osob byla Žádost odmítnuta rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.4.2007 č.j. JMK 50294/2007.
 
 
 Poté byla Vámi podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. O této stížnosti bylo rozhodnuto Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 4.5.2007 č.j. ODK-1084/2-2007, kdy bylo výrokem I. tohoto rozhodnutí povinnému subjektu přikázáno, aby žádost v bodě g) a j) vyřídil - jedná se o body v žádosti označené jako g) a h) – a tedy poskytl žadateli požadované informace, a to všechny dokumenty odeslané sdružením Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 představitelům samosprávy, a to i poslancům a ministrům, a to od ledna 2005, a veškeré dokumenty, které sdružení obdrželo od státních orgánů a od představitelů samosprávy. Ve zbývající části byl postup povinného subjektu potvrzen.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 4.5.2007 ODK-1084/2-2007 poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. g) - bod g) Vaší Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi, resp. Vámi požadovanými  dokumenty odeslanými sdružením Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 představitelům samosprávy, a to i poslancům a ministrům, a to od ledna 2005.
 
 
k písm. j) – bod h) Vaší Žádosti:
 
Nedisponujeme Vámi požadovanými informacemi, resp. Vámi požadovanými dokumenty, které sdružení obdrželo od státních orgánů a od představitelů samosprávy.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního