Informace č.j.: JMK 61748/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK    61748/2007                S-JMK 56805/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                       10.5. 2007                                        
 
 
 
Korespondence pro obchvat Břeclavi - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 29.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence pro obchvat Břeclavi“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „v uzemním rozhodnutí 11/07 vydaném městským „radem“ v Břeclavi je uvedeno, že Návrh byl doložen těmito vyjádřeními,, rozhodnutími, stanovisky a souhlasy: Krajský úřad JmK Brno, OŽP ze dne 6.2.2007 č.j. JMK 16920/2007; ze dne 16.9.2005 č.j. JMK 25627/2004 OŽP/Pa; ze dne 18.1.2007 č.j. JMK 2825/2007 sp.zn. S-JMK 2825/2007 OŽP; ze dne 29.12.2003 č.j. JMK 32096/2003 OŽPZlRi/2; ze dne 6.10.2004 č.j. JMK 33144/2004/OŽPZITo; ze dne 16.6.2004 č.j. JMK 18243/2004OŽPZ/Ku, Krajského úřadu JMK, odboru dopravy ze dne 7.2.2007 č.j. JMK 4412/2007 sp.zn. S-JMK 4412/20070D/Ha, Krajského úřadu Jmk, odboru životního prostředí, det.pr. „Hodon!n“ ze dne 16.9.2005 č.j. JMK 25627/2004 OLP/Pa, Krajský úřad Jmk, odbor dopravy ze dne 13.4.2004 č.j. 11178/2004 OD/Ha. Požadujeme předat kopie uvedených dokumentů“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace a v příloze Vám zasíláme tyto dokumenty:
 
1 . Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, ze dne 7.2.2007, č.j. JMK 4412/2007, 
 
2. Vyjádření k územnímu řízení vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, ze dne 13.4.2004, č.j. JMK 11178/2004 OD/Ha,
 
3. Vyjádření ke stavbě v CHLÚ vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, ze  dne 6.2.02007, č.j. JMK 16920/2007,
 
4. Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – detašované pracoviště Hodonín, ze dne 16.9.2005, č.j. JMK 25627/2004 OŽP/Pa,
 
5. Vyjádření „Silnice I/55 Břeclav, obchvat“ k.ú. Břeclav, Poštovná, Kostice, okres Břeclav – vyjádření pro územní řízení, vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, ze dne 18.1.2007, č.j. JMK 2825/2007,
 
6. Vyjádření „Silnice I/55, Břeclav – obchvat“ v k.ú. Břeclav, Poštovná, Kostice, okr. Břeclav – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ze dne 29.12.2003, č.j. JMK 32096/2003/OŽPZ/Ri/2,
 
7. Rozhodnutí o souhlasu k vydání územního rozhodnutí vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 6.10.2004, č.j. JMK 33144/2004/OŽPZ/To. Tato písemnost obsahuje osobní údaje, které povinný subjekt není oprávněn poskytnout (viz samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti).
 
8. Vyjádření k projektu „silnice I/55 Břeclav, obchvat“ vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16.6.2004, č.j. JMK 18243/2004 OŽPZ/Ku.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního     
                                                                                    
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu