Informace č.j.: JMK 65530/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 65530/2007                   S-JMK 61028/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213            17. 5. 2007                                           
 
 
„Územní řízení pro I/55 – obchvat Břeclavi - OD - soulad s ÚP VÚC“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – územní řízení pro I/55 – obchvat Břeclavi – OD – soulad s ÚP VÚC“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „odbor dopravy KrÚ JMK vydal dne 13.4.2004 sdělením
JMK 11178/2004 OD/Ha
‘souhas‘ s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu silnice I/55 Břeclav, obchvat
Územní rozhodnutí pro novou silnici I. třídy musí být v souladu s územním plánem velkého územního celku.
Požadujeme
a) sdělit podle kterého územního plánu velkého územního celku a které jeho změny bylo ke dni vydání souhlasu OD KrÚ JMK s vydáním územního rozhodnutí v roce 2004 postupováno
b] předat kopii titulní strany a kopie těch stran platné závazné části územního plánu VÚC,
kde byla silnice I/55 Břeclav, obchvat, ke dni 13.4.2004 závazně schválena
c] předat ‚kopi‘ titulní strany a kopie těch stran textové části územního plánu VÚC, kde byla silnice I/55 Břeclav, obchvat, ke dni 13. 4. 2004 uvedena
d] předat kopie výřezu z grafických příloh (ve formátu A3) předmětného ÚP VÚC, kde je tato komunikace zakreslena a předat vždy i kopii velikosti A3 legendy a autorizačních razítek
a schvalovací doložky pro každý předávaný výkres
e] předat kopii seznamu grafických příloh předmětného ÚP VÚC.
f] pokud k posouzení souladu s ÚP VÚC proběhla jakákoliv korespondence stavebního úřadu a to jak s organizacemi mimo krajský úřad, tak i se složkami Krajského úřadu, požadujeme tuto korespondenci předat.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty  předané osobně
“.
 
           
S ohledem na skutečnost, že písm. f) Žádosti bylo formulováno příliš obecně, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 61028/2007 ze dne 11. 5. 2007 vyzváni k upřesnění tohoto písmene Žádosti.
 
Ke zbývajícím písmenům Žádosti, tedy k písmenům a), b), c), d) a e) Žádosti Vám
v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Ke dni 13. 4. 2004 pro dané území nebyl platný žádný územní plán velkého územního celku. Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního