Informace č.j.: JMK 65529/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 65529/2007                   S-JMK 39551/2007 OKP                 Mgr. Doleželová/541651213          16. 5. 2007                                           
 
Studie pro I/43 – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 24. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – studie pro I/43“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno:  „odbor dopravy JMK organizuje studie pro I/43 včetně řešení oblasti u Kuřimi, Čebína a České.
a) požadujeme předat elektronickou kopii studie pro I/43 existující před schválením Generelu krajských silnic (schválen dne 18.2.2006)
b) požadujeme předat kopie všech smluv o dílo, které KrÚ JMK uzavřel s Dopravoprojektem a firmou HBH a všech objednávek, které KrÚ JMK vystavil ve prospěch Dopravoprojektu
a firmy HBH, a to vše ode 1.1.2005
c) požadujeme předat veškerou korespondenci k jednání dne 23.11.2006, které se týkalo i I/43
d) požadujeme předat veškerou korespondenci odbor dopravy k jednání dne 20.9.2006
na Dopravoprojektu, které se týkalo i obchvatu Čebína a návaznosti na R43.
e) požadujeme předat veškerou korespondenci odboru dopravy s ŘSD ve věci I/43, obchvatu Kuřimi, obchvatu Čebína, návaznosti na R43, a to od 1.1.2006
f) požadujeme předat veškerou korespondenci odboru dopravy s Dopravoprojektem ve věci R43, I/43, obchvatu Kuřimi, obchvatu Čebína návaznosti na R43, a to od 1.1.2006
g) požadujeme předat veškerou korespondenci odboru ‘dopravys‘ firmou HBH ve věci R43, I/43, obchvatu Kuřimi, obchvatu Čebína, návaznosti na R43, a to od 1.1.2006
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápis/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně“.
 
            S ohledem na skutečnost, že v případě Žádosti byly splněny podmínky
pro prodloužení lhůty pro její vyřízení, byla lhůta pro vyřízení Žádosti povinným subjektem prodloužena do 20. 4. 2007.
 
Vzhledem k tomu, že poskytnutí Vámi požadovaných informací dle Žádosti bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 50255/2007 ze dne 16. 4. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace (toto sdělení povinného subjektu jste obdrželi dne 20. 4. 2007).
 
Úhrada ve výši 139,00 Kč byla provedena dne 9. 5. 2007 (den, kdy byla uvedená částka připsána na příjmový účet Jihomoravského kraje).
 
 
Vzhledem k uvedenému Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme v elektronické podobě kopie dvou studií „pro I/43 existujicí
před schválením generelu krajských silnic (schválen dne 18.2.2006)
" – 2 ks CD.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopie:
-         smlouvy o dílo č. S-OD/2006/09 uzavřené mezi Jihomoravským krajem
a Dopravoprojektem Brno a.s. včetně „Přílohy smlouvy o dílo č. 1: Způsob řešení, rozsah a obsah díla“, „Přílohy smlouvy o dílo č. 2: Požadavky na digitální provedení díla“ a „Přílohy smlouvy o dílo č. 3: Podklady pro zpracování díla“,
-         mandátní smlouvy č. S-OD/2005/23 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a HBH Projektem spol. s r.o. včetně „Dodatku č. 1/2006 k mandátní smlouvě č. mandanta,
č. mandatáře 06/05/27 ze dne 19. 5. 2005
“,
-         mandátní smlouvy č. S-OD/2005/43 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a HBH Projektem spol. s r.o. včetně „Dodatku č. 1/2006 k mandátní smlouvě č. mandanta
S-OD/2005/43, č. mandatáře 11/05/80 ze dne 1. 11. 205
“.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopie:
-         dopisu HBH Projekt spol. s r.o. ze dne 13. 11. 2006 č.j.: JMK 1954 / 06 („Pozvánka na jednání“),
-         dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 161398/2006 ze dne 21. 12. 2006 s názvem „Silnice I/43 Česká – Kuřim, aktualizace studie“.
 
 
 
 
k písm. d) Žádosti:
 
            Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
k písm. e) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopie:
-         dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 44012/2007 ze dne 3. 4. 2007 s názvem „Silnice I/43 Čeká – Kuřim, aktualizace studie – vyjádření“,
-         dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 151468/2006 ze dne 29. 11. 2006 s názvem „Studie přeložky silnice II/385 Čebín – Hradčany“ (příloha dopisu je předávána v elektronické podobě na CD-ROMu),
-         dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 5. 3. 2007 zn. 2753/07-10332 s názvem „Předání dokumentace“.
Ostatní požadované informace jsou předávány v rámci písmen c), f) a g) Žádosti.
 
 
k písm. f) Žádosti:  
 
            V příloze Vám zasíláme kopie:
-         dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 54182/206 ze dne 24. 4. 2006 s názvem „Studie přeložky silnice II/385 Čebín – Hradčany“,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. ze dne 4. 5. 2006 zn. Pos/1255 s názvem „Akce ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘“,
-         Záznamu z jednání na ‘Studie přeložky Sil II/385 Čebín – Hradčany‘ konaného dne 18.5.2006 na Dopravoprojektu v Brně“ včetně „Prezenční listiny“,
-         dopisu obce Čebín zn. 324/09 ze dne 15. 6. 2006 s názvem „Přeložka silnice
č. II/385 – obchvat obce Čebín
“ včetně „Stanoviska ZD Čebín k přeložce silnice obchvat obce Čebín II/385“ ze dne 5. 6. 2006,
-         sdělení obce Sentice ze dne 2. 6. 2006 s názvem „vyjádření k studii přeložky silnice II/385 Čebín – Hradčany“,
-         dopisu obce Hradčany s datem 26. 5. 2006 s názvem „studie přeložky silnice II/385 Čebín – Hradčany“,
-         e-mailu ze dne 1. 6. 2006,
-         e-mailu Dopravoprojektu Brno ze dne 19. 5. 2006,
-         e-mailu Dopravoprojektu Brno ze dne 19. 5. 2006,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. zn. Pos/1557 ze dne 6. 6. 2006 s názvem „Akce: ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany, Pozvánka‘“,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. zn. Pos/1762 ze dne 29. 6. 2006 s názvem „Studie přel. Sil. II/385 Čebín – Hradčany“ včetně „Záznamu z jednání v průběhu prací
na
‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘ konaného dne 20. 6. 2006
na Dopravoprojektu v Brně
“,
-         Vyjádření ČD a.s. – Správa dopravní cesty Brno k zpracování PD ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany“,
-         sdělení obce Čebín zn. 324/06 ze dne 27. 6. 2006 s názvem „Přeložka silnice
II/385 – obchvat obce Čebín.
“,
-         sdělení obce Hradčany adresované Dopravoprojektu Brno a.s. ze dne 26. 6. 2006,
-         Prezenční listiny z projednání akce Studie přeložky sil. II/385 Čebín - Hradčany jednání v průběhu prací konaného dne 20. 6. 2006 na Dopravoprojektu Brno“,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. zn. /1804 ze dne 10. 7. 2006 s názvem „Akce: ‘Studie přel. sil. II/385 Čebín – Hradčany’ Pozvánka“,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. zn. Pos/2016 s datem 7. 8. 2006 s názvem „Studie přel. sil. II/385 Čebín – Hradčany“ včetně „Záznamu ze závěrečnéh  jednání
na
‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘ konaného dne 19. 7. 2006
na Dopravoprojektu v Brně
“ a včetně „Prezenční listiny“,
-         dopisu obce Hradčany ze dne 27. 7. 2006 s názvem „Přeložka silnice II/385 – obchvat obce Hradčany“,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. zn. Pos/2193 s datem 1. 9. 2006 s názvem „Akce: ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘ (napojení na R 43)“,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. zn. Pos/2351 ze dne 25. 9. 2006 s názvem „Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany“ včetně „Záznamu z jednání na ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín- Hradčany‘ – napojení na R 43“ a včetně „Prezenční listiny“,
-         dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. zn. Pos/2237 s datem 24. 10. 2006 s názvem „Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany“ včetně „Záznamu z jednání na ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany – řešení odpojení průtahu v Čebíně v ZÚ‘ konaného dne 20.10.2006 na Dopravoprojektu v Brně“ a včetně „Prezenční listiny“,
dopisu Dopravoprojektu Brno a.s. 4659 – 6 / 2386 ze dne 31. 10. 2006 s názvem „Odevzdání projektové dokumentace“ (příloha tohoto dopisu je v předávána v digitální formě na CD-ROMu a to v rámci písm. e) Žádosti – viz výše; digitální podoba se shoduje s předávaným vyhotovení v tištěné podobě).
 
Ostatní Vámi požadované informace, resp. korespondence vyhovující definici písm. f) Žádosti jsou předávány v rámci písmen c), g), e) Žádosti.
 
 
k písm. g) Žádosti: 
 
            V příloze Vám předáváme kopie:
-         dopisu HBH Projektu spol. s r.o. č.: 0081 / 06 ze dne 13. 1. 2006 s názvem „Rychlostní silnice R 43 Svitávka – hranice Jihomoravského kraje, technická studie, Pozvánka
na jednání
“,
-         dopisu HBH Projektu spol. s r.o. č.: 1718 / 06 ze dne 11. 10. 2006 s názvem „Rychlostní silnice R 43 Svitávka – hranice Jihomoravského kraje, technická studie, Pozvánka na jednání“.
 
 
 
Žádnými dalšími informacemi k Žádosti, resp. jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního        
                                             
Přílohy: dle textu