Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 - druhá úplná aktualizace

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje – druhá úplná aktualizace


Krajský úřad je orgánem územního plánování ve smyslu § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad pořizuje ve dvouletých cyklech aktualizace územně analytických podkladů. Jedná se o územně plánovací podklady sloužící pro pořízení/aktualizaci zásad územního rozvoje - územně plánovací dokumentace, která závazně stanovuje uspořádání území kraje.

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území kraje, hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území; dále zjišťují a vyhodnocují udržitelný rozvoj území a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.


Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 jsou zpracovány podle příslušných ustanovení stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s využitím metodických návodů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s využitím územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností v území Jihomoravského kraje, aktualizovaných ke konci roku 2012.


Dne 20. června 2013 byly Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2013 projednány v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.


Doklad o projednání
Výpis usnesení

 

 

 

První pořízení Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje v roce 2009 bylo spolufinancováno z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj – z Integrovaného operačního programu (oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik) a v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje bylo projednáno dne 18.06.2009 (usnesení č. 286/09/Z 7).

První aktualizace Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje pořízená v roce 2011 byla v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje projednána dne 23.06.2011 (usnesení č. 1421/11/Z 23).