Jižní Morava pomůže krajům postiženým povodněmi až milionem korun

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 13. června 2013 schválila záměr poskytnutí mimořádné pomoci do výše 1 milionu korun krajům České republiky postiženým povodněmi v červnu 2013 v souladu s návrhem Asociace krajů České republiky.

„Kraje zasažené povodněmi pro Asociaci krajů České republiky zajistí seznamy obcí, které byly povodněmi zasaženy největší míře a kde povodeň způsobila nejzávažnější škody. Na základě tohoto seznamu rozhodneme o konkrétním příjemci a výši poskytované mimořádné pomoci obcím v nejpostiženějších oblastech jednotlivých krajů. Rada zároveň pověřila mne a náměstka Juránka projednáním podrobností, aby se tak podařilo pomoci rychle a efektivně,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Rada projednala dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. června 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotace pro sbory dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 22 milionů korun.

„V letošním rozpočtu máme pro tyto účely vyhrazeno celkem 30 milionů korun. Zbývajících osm milionů držíme jako rezervu a rozhodovat o nich se bude po prázdninách. Jsem hrdý na to, že již od roku 2009 každoročně podporujeme dobrovolné hasiče na jižní Moravě v takovém rozsahu, nejvyšším proti ostatním regionům republiky. Rozhodně si to zaslouží, sami dobrovolně nasazují své životy v boji s ohněm i během mimořádných událostí, jako například v uplynulých dnech při povodních,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jde o dotace určené k zajištění a udržení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které se podílejí nejen na hašení požárů, ale i na záchranných pracích, při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech. Rozdělení dotací vychází z Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016, který byl schválen letos v únoru. Cílem programu je výrazné zlepšení materiálního vybavení jednotek dobrovolných hasičů zapojených do integrovaného záchranného systému kraje. Ty si mohou za dotace koupit či rekonstruovat automobily, cisternové stříkačky, zásahovou a pracovní výstroj a výzbroj, speciální vybavení pro záchranné a likvidační práce. Těm žadatelům, jejichž žádosti byly posouzeny a doporučeny odbornou komisí, poskytne kraj dotaci maximálně do 70 procent celkových výdajů. Například na nákup zásahového požárního automobilu cisternové automobilní stříkačky (nebo jenom cisterny) se poskytuje dotace v maximální výši jednoho milionu korun.

Kraj podpoří obnovu Moravských vinařských stezek

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. června 2013 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 400 tisíc korun Partnerství, o.p.s. na realizaci akce „Obnova a doplnění směrového značení a informačního systému Moravských vinařských stezek – etapa 2013“.

„Dotace zahrne obnovu a doplnění značení na 420 kilometrech vinařských stezek. Jde o 35 procent celkové délky sítě Moravských vinařských stezek. Současně bude zhotoveno nových jedenáct informačních panelů jako náhrada za již vysloužilé. Obnova celkem přijde na 600 tisíc korun, zbytek uhradí obce a sponzoři,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.

Pokračuje příprava Zásad územního rozvoje JMK

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. června 2013 schválila text předběžného oznámení o přípravě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ a jeho uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

„Pokračuje tak příprava tohoto zásadního dokumentu Jihomoravského kraje. I nadále jdeme cestou dialogu se starosty dotčených obcí, zejména těch, kterých se dotýkají plánované stavby regionálního i nadregionálního významu. Navštívil jsem již 52 obcí. Budeme prověřovat všechny definované varianty řešení i zjišťovat, zda existují varianty nové,“ řekl radní Antonín Tesařík.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK