informace č.j.: JMK62032/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 62032/2007                S- JMK 62032/2007OKP               Salneková/1264                              17.5.2007

 

 

 

Poskytnutí informace

 

Dne 12.5.2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence ve věci přešetření stížnosti-nesprávný postup správního orgánu pro zaslání první verze vyhodnocení UPg JMK“ (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti poukazujete na svoji stížnost podanou elektronicky dne 21.6.2006 a následně na své podání ze dne 12.8.2006, kterým jste žádali Ministerstvo vnitra o přešetření uvedené stížnosti.

 Dle žádosti  tedy požadujete předat:

a)      kopii  veškeré korespondence s MV v dané věci

b)      kopii veškeré korespondence s MMR v dané věci

Korespondencí se rozumí korespondence odeslaná i přijatá, písemná faxová i emailová záznamy a zápisy a dokumenty předané osobně.

 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme tyto následující informace:

K písm. a) Žádosti Vám v příloze poskytujeme vyjádření KrÚ JMK ze dne 4.9.2006, č.j. JMK 113972/2006 předkládané na MV ČR a  stanovisko OÚPSŘ KrÚ k dané věci ze dne 10.7.2006, SpZn: S-JMK 50704/2006 OÚPSŘ.

 

K písm. b) Žádosti nedisponujeme žádnými novými Vámi požadovanými informacemi v dané věci.

 

Pro úplnost dodáváme, že  usnesení MV ČR  ze dne 25.9.2006, č.j. ODK-1693/2-2006  a přílohy uvedené ve vyjádření KrÚ JMK (spisový materiál k SpZn: S-JMK 81817/2006 OKO a uvedené kopie korespondence) prokazatelně máte k dispozici, neboť se jedná o Vámi zaslanou a následně Vám odeslanou korespondenci, proto Vám opětovně nebude zasílána.

 

S pozdravem   

                                                                      

 

 

             Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu