informace č.j. JMK 62035/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 62035/2007                S-JMK  62035/2007 OKP               Bořková/1255                                17.5.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – korespondence ve věci přešetření stížnosti – námitky k návrhu Územní prognózy JMK bez reakce správního orgánu

 

Vážení,

 

            dne 12.5.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence ve věci přešetření stížnosti – námitky k návrhu územní prognózy JMK bez reakce správního orgánu“ (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti poukazujete na svoji stížnost podanou dne 18.4.2006 na podatelnu Jihomoravského kraje a následně na své podání ze dne 28.8.2006, kterým jste žádali Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) o přešetření uvedené stížnosti. V souvislosti s tím požadujete prostřednictvím své Žádosti předat:

a) kopii veškeré korespondence s MV v dané věci

b) kopii veškeré korespondence s MMR v dané věci

Korespondencí se rozumí korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, záznamy a zápisy a dokumenty předané osobně.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a) V příloze poskytujeme následující písemnosti:

-         dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 19.9.2006, č.j. JMK 120286/2006 adresovaný na MV ČR

Ze spisu SpZn: S-JMK 51217/2006 OKO, který byl přílohou  dopisu JMK 120286/2006 Vám zasíláme:

-         stanovisko OÚPSŘ KrÚ JMK ze dne 12.5.2006.

-         dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 19.9.2006, č.j. JMK 120281/2006 adresovaný na MV ČR

Ostatní písemnosti obsažené v předmětném spisu tvoří pouze dokumenty odeslané Vaším občanským sdružením resp. Vašemu občanskému sdružení adresované.

 

Pokud jde o kopie dopisů, která byly taktéž přílohou dopisu JMK 120286/2006, tyto Vám neposkytujete, neboť je prokazatelně máte k dispozici, stejně jako usnesení MV ČR ze dne 3.10.2006, č.j. ODK – 1737/2-2006, kterým bylo Vaše podání ze dne 28.8.2006 postoupeno na Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

K písm. b) sděluji, že Jihomoravský kraj ani jeho orgány žádnou korespondencí s MMR v uvedené věci nedisponují.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru

kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu