informace č.j.:JMK 49880/2007

Jihomoravský kraj

Odbor kontrolní a právní

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 49880/2007                S-JMK  49880 /2007 OKP               Bořková/1255                               9.5.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – komunikace o R52

 

Vážení,

 

            dne 16.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – komunikace o R52“ (dále jen „Žádost“).

 

Dopisem ze dne 25.4.2007 Vám bylo, v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) zákona 106/1999 Sb., oznámeno prodloužení lhůty k vyřízení  předmětné Žádosti, neboť vyřízení Žádosti vyžadovalo konzultaci s více složkami  povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

 

V Žádosti požadujete zaslat: 

„a) kopii korespondence  JMK a všech jejich orgánů s ŘSD ve věci R52, a to od 1.9.2006 včetně žádosti ŘSD z 3.2. a odpovědi KrÚ JMK z JMK 29107/2007 z 6.3.

b) kopii kopii korespondence  KrÚ JMK ve věci R52 s MěÚ Mikulov a s MěÚ Pohořelice a to od 1.9.2906

 

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace.

 

K písm. a)

-         dopis OŽP KrÚ JMK ze dne 28.3.2007, JMK 41501/2007 nazvaný „I. Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany ohrožených živočichů dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů“ adresovaný mj. ŘSD ČR a MěÚ Pohořelice,

-         dopis ŘSD ČR ze dne 1.3.2007, č.j. 2719/07-22012 nazvaný „Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice-Perná – Předání oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“ + příloha CD obsahující oznámení,

-         dopis ŘSD ČR ze dne 28.2.2007, č.j. 2718/07-22012 nazvaný „Žádost o určení stavebních úřadů příslušných k územnímu rozhodnutí“ včetně přílohy,

-         usnesení  OÚPSŘ KrÚ JMK ze dne 6.3.2007, č.j. JMK 29107/2007 adresované ŘSD ČR a na vědomí zaslané MěÚ Mikulov a MěÚ Pohořelice,

-         dopis  OD KrÚ JMK ze dne 21.12.2006, JMK 161419/2006/OD nazvaný Silnice  R52 Pohořelice – Perná, studie“ zaslaný ŘSD ČR na vědomí.

 

  K písm. b)

 

Jihomoravský kraj, jako povinný subjekt, nedisponuje žádnou korespondencí od Vámi uváděného data 1.9.2906. Při posouzení Vaší Žádosti dospěl povinný subjekt k názoru, že se jedná zřejmě o chybu v psaní a s ohledem na tento fakt poskytuje korespondenci od stejného data, jaké je uvedeno v bodě a) Žádosti, tj. od 1.9.2006, a to:

-         dopis MěÚ Pohořelice ze dne 30.3.2007, č.j. 9176/2007/GAI/ZP nazvaný „Vyjádření odboru životního prostředí k zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „Dvě aktivní varianty velké oboustranné odpočívky na rychlostní silnici R52 v úseku Pohořelice-Perná“,

-         dopis MěÚ Pohořelice ze dne 14.3.2007, č.j. JMK 9150/2007 nazvaný „Zveřejnění oznámení záměru“.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru

kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu