informace č.j.: JMK 39566/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 59671/2007                S- JMK 39566/2007OKO              Salneková/1264                              7.5.2007

 

Poskytnutí informace – stavební uzávěry – obce - II

 

Dne 25.3.2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ) o poskytnutí informací s názvem Žádost o informace dle zákona 106/99 – stavební uzávěry – obce – II (dále jen žádost).

 

 Dle žádosti požadujete předat

 a) kopie dokumentů, které dokládají, které obce v JMK přijaly stavební uzávěru v roce 2006

b) kopii korespondence za období od 1.1. 2006 ve věci územních uzávěr se všemi obcemi, které přijaly územní uzávěry v roce 2006

c)kopii korespondence za období od 1.1. 2006 ve věci územních uzávěr s obcemi 1. stupně,  v jejichž oblasti působnosti přijala územní uzávěru některá obec 2. a 3. stupně

d) kopii korespondence za období od 1.1.2006 ve věci územních uzávěr s obcemi 2. stupně, v jejichž oblasti působnosti přijala územní uzávěru některá obec 3. stupně

 

Dne 24.4.2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) Vaše upřesnění Žádosti k bodům b), c) d). V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme tyto následující informace:

K písm. a) Žádosti Vám již bylo sděleno, že Jihomoravský kraj nemá k dispozici požadované dokumenty, a to  přípisem ze dne 28.3.2007, č.j.  JMK 42068/2007.

K písm. b), c), d) Žádosti  Vám v příloze poskytujeme následující informace, které má povinný subjekt k dispozici:

1. Nařízení obce Rozdrojovice č. 1/2006, vč. důvodové zprávy

2. Nařízení obce Bavory č. 2/2006, vč. důvodové zprávy

3. Nařízení obce Perná č. 2/2006, vč. důvodové zprávy a průvodního dopisu

 

Pro úplnost dodáváme, že  KrÚ JMK dopisem ze dne 1.2.2007, č.j. JMK 10512/2007 a dopisem ze dne 4.4.2007, č.j. JMK 45312/2007 Vám již poskytl informace ve věci stavebních uzávěr, proto Vám opětovně nebudou zasílány.

 

 

S pozdravem

           

 

 

 

                                                                                 

             Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního

 a právního

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu