informace č.j.: JMK 39573/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 59664/2007                S- JMK 39573/2007OKO              Salneková/1264                              7.5.2007

 

Poskytnutí informace – stavební uzávěry – ŘSD a ministerstva

 

Dne 25.3.2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ) o poskytnutí informací s názvem Žádost o informace dle zákona 106/99 – stavební uzávěry – ŘSD a ministerstva.

 

 Dle žádosti požadujete předat

a)      kopii korespondence za období od 1.1.2006 ve věci územních uzávěr s ŘSD

b)      kopii korespondence za období od 1.1. 2006 ve věci územních uzávěr  s Ministerstvem dopravy

c)      kopii korespondence za období od 1.1. 2006 ve věci územních uzávěr s Ministerstvem vnitra

d)      kopii korespondence za období od 1.1.2006 ve věci územních uzávěr s Ministerstvem pro místní rozvoj

e)      kopii korespondence za období od 1.1.2006 ve věci územních uzávěr s SFDI

f)       kopii korespondence za období od 1.1.2006 ve věci územních uzávěr s ostatními kraji ČR

g)      kopii korespondence za období od 1.1.2006 ve věci územních uzávěr se všemi ostatními subjekty, kromě obcí, a to včetně subjektů poskytujících právní pomoc

 

 

Dne 24.4.2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) Vaše upřesnění Žádosti k bodům a)-g). V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme tyto následující informace:

 

K písm. a), b), c), e), f), g)  Žádosti nedisponujeme žádnými Vámi požadovanými informacemi.

K písm. d) Žádosti Vám v příloze poskytujeme powerpointovou prezentaci „Koordinované závazné stanovisko“ obsahující výklad k stavebním uzávěrám, zaslanou JUDr. Janem Marečkem za Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s průvodním emailem.

 

Pro úplnost dodáváme, že  KrÚ JMK dopisem ze dne 1.2.2007 , č.j. JMK 10512/2007 a dopisem ze dne 4.4.2007, č.j. JMK 45312/2007 Vám již poskytl informace týkajících se stavebních uzávěr, proto Vám opětovně nebudou zasílány.

 

 

S pozdravem

           

 

 

 

                                                                                 

             Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního

 a právního

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu