informace č.j.: 56707/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno

JMK 56707/2007                    S-JMK 56707/2007 OKP          JUDr. Dorovská/541651263                             10.5.2007                                        

 

Žádost ze dne 28. 4. 2007 - poskytnutí informace

 

Vážení,

 

            dne 28. 4. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši elektronickou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – POKUTA PRO JMK (ing. CRHA) - III“ (dále jen „Žádost“).

 

 

V Žádosti uvádíte, že – „V důvodové zprávě k bodu č. 10 na 110. RJMK je vedeno, že udělení pokuty JMK bylo projednáno ve škodní komisi KrÚ JMK dne 15.2.2007. Požadujeme tedy :

      1) sdělit složení škodní komise ke dni 15 .února 2007, včetně sdělení kdo je předsedou a  
      kdo jsou místopředsedové této komise

2) předat kopii důvodové zprávy předložené škodní komisi k předmětnému správnímu deliktu (dle dikce UOOU).

3) předat kopii zápisu z jednání škodní komise 15.2.2007 a kopii prezenční listiny z tohoto jednání této komise

4) požadujeme sdělit, zda se jednání škodní komise 15.2.2007 zúčastnil Ing. Crha, Ing. Mikš a jmenovitě uvést, kteří radní a zastupitelé JMK se předmětného jednání škodní komise zúčastnili.“

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

 

bodu 1) Žádosti:

 

Složení škodní komise ke dni 15.února 2007:  

Předseda:   Mgr. Martin Mikš

Členové:    Ing. Marta Řičánková (zastupuje  předsedu škodní komise v době jeho nepřítomnosti)

                  Ing. Milena Zezulová                                                             

                  JUDr. Dagmar Dorovská      

                  Ing. Alena Skoupá  (dne 15.2.2007 omluvena)

 

 Zapisovatelka:  Lenka Kolaříková, DiS.

 

bodu 2) Žádosti

 

Povinný subjekt žádnou Vámi požadovanou „důvodovou zprávou k předmětnému deliktu“ nedisponuje. Úhrada pokuty a nákladů řízení byla ve Škodní komisi projednávána
na základě Vámi uvedeného rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (Zn. 51/06/SŘ-SPR,CJ 15748/06UOOU, ze dne 22.12.2006).

 

bodu 3) Žádosti:

 

Záležitost byla  předmětem jednání Škodní komise Krajského úřadu Jihomoravského kraje konaného dne 15. 2. 2007. S ohledem na skutečnost, že v případě „Zápisu z jednání Škodní komise Krajského úřadu Jihomoravského kraje konaného dne 15. února 2007 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno“ jde o vnitřní pokyn povinného subjektu
ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje o odmítnutí výše uvedeného zápisu Škodní komise Krajského úřadu Jihomoravského kraje (viz samostatné rozhodnutí Jihomoravského kraje ze dne 10.5. 2007 č.j.: JMK 60951/2007).

 Dále Vám v příloze poskytujeme prezenční listinu z jednání Škodní komise ze dne  15.2.2007.

 

bodu 4) Žádosti:

 

Jednání škodní komise dne 15.2.2007 byl přítomen Mgr. Martin Mikš. Ředitel KrÚ JMK Ing. Crha a ani žádný radní, či zastupitel  JMK se jednání této komise nezúčastnili.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Martin Mikš

                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního

                                                                             

 

Příloha: dle textu