Informace č.j.: JMK 61034/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                               Vaše č.j.                 Naše č.j.:                                Naše SpZn.:                          Vyřizuje/linka                     Brno
                                JMK 61034/2007                   S – JMK 61034/2007                 Mgr. Bořková/1255             15.5.2007
 
Sdělení o odložení části  žádosti a sdělení o poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 9.5.2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – územní řízení pro I/55 – obchvat Břeclavi – OD – soulad s ÚP Poštorná“ (dále jen „Žádost“), ve které konstatujete, že: „Odbor dopravy KrÚ JMK vydal dne 13.4.2004 sdělením JMK 11178/2004/OD/Ha souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „silnice I/55 Břeclav, obchvat“. Územní rozhodnutí pro novou silnici I. třídy musí být v souladu s územním plánem obcí, kde má proběhnout výstavba. Územním plánem obce se níže vždy míní územní plán pokrývající k.ú. Poštorná
Požadujeme:
a)          sdělit podle kterého územního plánu obce a které jeho změny bylo ke dni vydání souhlasu OD KrÚ JMK s vydáním územního rozhodnutí v roce 2004 postupováno
b)          předat kopii titulní strany a kopie těch stran platné závazné části územního plánu obce, kde byla silnice I/55 Břeclav, obchvat, ke dni 13.4.2004 závazně schválena
c)           předat kopii titulní strany a kopie těch stran textové části územního plánu obce, kde byla silnice I/55, obchvat, ke dni 13.4.2004 uvedena
d)          předat kopie výřezu z grafických příloh (ve formátu A3) předmětného ÚP obce, kde je tato komunikace zakreslena a předat vždy i kopii velikosti A3 legendy a autorizačních razítek a schvalovací doložky pro každý předávaný výkres
e)           předat kopii seznamu grafických příloh předmětného ÚP obce
f)            pokud k posouzení souladu s ÚP obce proběhla jakákoli korespondence stavebního úřadu a to jak s organizacemi mimo krajský úřad, tak i se složkami Krajského úřadu, požadujeme tuto korespondenci předat.
g)          požadujeme předat kopii usnesení schvalovací orgánu, kterým byl územní plán obce, resp. jeho změna obsahující I/55, obchvat Břeclavi, schválena
h)          požadujeme předat kopii vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování, kterým byl ÚP resp. jeho změna podle bodu g) doporučena k předložení schvalovacímu orgánu.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“
 
            V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinným subjektem (mj.) územní samosprávné celky a jejich orgány. Dle téhož ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů je vymezena zákonem č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
            V případě Vámi požadovaných informací,  a to pod body a), b), c), d, e), a g)  však nejde o informaci spadající do působnosti Jihomoravského kraje či jeho orgánů, nýbrž do působnosti příslušné obce, neboť požadované informace se týkají jejího územního plánu, resp. do působnosti příslušného stavebního úřadu podle § 37 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění platném v době územního rozhodování, pokud se jedná o informace vztahující se k územnímu řízení.
 
            Z tohoto důvodu byla Žádost v těchto bodech v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. dnešního dne odložena.
 
Pokud jde o body f) a h) sděluji, že pro k.ú. Poštorná platí Územní plán sídelního útvaru Břeclav a z tohoto důvodu je poskytována korespondence, týkající se předmětného územního plánu.
 
K bodu f) Žádosti Vám předáváme následující informace:
 
- dopis MěÚ Břeclav ze dne 20.5.2004, č.j. ORR/ÚP-1032/04-PJ „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu SÚ Břeclav veřejnou vyhláškou a žádost o vyjádření“
- dopis odboru dopravy KrÚ JMK ze dne 14.4.2004, č.j. JMK 19804/2004 OD/Ha-A „Vyjádření k návrhu zadání změny č. 4 ÚPSÚ Břeclav“
- dopis MěÚ Břeclav ze dne 20.5.2004, č.j. ORR/ÚP-1033/04-PJ „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu SÚ Břeclav veřejnou vyhláškou a žádost o vyjádření“
- dopis odboru dopravy KrÚ JMK ze dne 14.4.2004, č.j. JMK 19804/2004 OD/Ha-A „Vyjádření k návrhu zadání změny č. 5 ÚPSÚ Břeclav“
- dopis MěÚ Břeclav ze dne 24.10.2005, č.j. MUBR 19874/2005 „Oznámení zahájení projednávání sloučeného konceptu a návrhu změny č. 4 územního plánu SÚ Břeclav a žádost o vyjádření“
- dopis odboru dopravy KrÚ JMK ze dne 14.12.2005, č.j. JMK 41434/2005 OD/Ha „Vyjádření k zahájení projednávání sloučeného konceptu a návrhu změny č. 4 územního plánu SÚ Břeclav“
- dopis MěÚ Břeclav ze dne 15.9.2006, č.j. MUBR 49839/2006 ORR-PJ „Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 5.01 územního plánu SÚ Břeclav a žádost o stanovisko“
- dopis odboru dopravy KrÚ JMK ze dne 1.11.2006, č.j. JMK 119942/2006 „Vyjádření k návrhu změny č. 5.01 územního plánu SÚ Břeclav“
- dopis MěÚ Břeclav ze dne 15.9.2006, č.j. MUBR 49839/2006 ORR-PJ „Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 5.01 územního plánu SÚ Břeclav a žádost o stanovisko“
- dopis odboru dopravy KrÚ JMK ze dne 23.10.2006, č.j. JMK 134117/2006 „Vyjádření k návrhu změny č. 5.01 územního plánu SÚ Břeclav“
 
K bodu h) Žádosti Vám poskytujeme následující informaci:
- Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 5.01 územního plánu sídelního útvaru Břeclav ze dne 18.12.2006, č.j. JMK 158391/2006
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: viz text