Michal Hašek: Závěrečný účet za rok 2012 potvrdil dobré hospodaření kraje

Rada Jihomoravského kraje na svém výjezdním jednání v Moravském Krumlově 30. května 2013 doporučila krakjsému zastupitelstvu schválit závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2012 a zároveň vzít na vědomí, že přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

„Z výsledku kontroly ministerstva financí vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v příslušném zákoně a kraj tak není povinen na základě této zprávy přijímat opatření k nápravě chyb a nedostatků. Patříme dlouhodobě k těm nejlépe hospodařícím krajům. V březnu roku 2012 společnost Moody´s Investors Service Limited udělila Jihomoravskému kraji národní rating Aa1.cz. Tato úroveň ratingu zohledňuje zejména konzervativní přístup k řízení rozpočtu v posledních pěti letech, který Jihomoravskému kraji umožnil udržovat vyrovnané hospodaření, stabilní hotovostní rezervy a velmi nízkou zadluženost, na druhou stranu bere v úvahu nízký růst příjmů, který bohužel kvůli přístupu vlády bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2013 a v prvním pololetí 2014,“ řekl hejtman Michal Hašek.
„Rozpočet na straně příjmů tvořil 15 miliard 461 milionů korun, bohužel vlastní příjmy kraje (tedy daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) se v roce 2012 oproti roku 2011 snížily o téměř čtyři miliony korun a jejich podíl na celkových příjmech činil 32,2 %. Téměř 68 % příjmů tak tvořily dotace. Závislost na transferu peněz ze státního rozpočtu a rozhodování někoho jiného tedy činila více než dvě třetiny a daňové příjmy, tedy svobodné rozhodování necelou třetinu. To je poměr, který dlouhodobě kritizujeme, chceme do budoucna usilovat o větší daňovou autonomii krajů, tedy větší podíl na daňových příjmech, abychom měli zajištěnu lepší stabilitu financování,“ zdůraznil hejtman Hašek.
Jak dodal kraj je zřizovatelem více než dvou set příspěvkových organizací. „V případě školských příspěvkových organizací 193 z nich hospodařilo se zlepšeným nebo vyrovnaným výsledkem a pouze jedna jediná se ztrátou. U 49 neškolských příspěvkových organizací celkem 37 vykázalo zlepšený hospodářský výsledek, u deseti bylo hospodaření vyrovnané a pouze dvě organizace hospodařily se ztrátou. Považuji takovýto výsledek hospodaření školských i neškolských příspěvkových organizací za vynikající a malý zázrak v podmínkách hospodářské krize, tlaku vyvolaného zvyšováním daní. To hovoří samo za sebe a z mé strany před projednáním v zastupitelstvu 20. června zazní poděkování nejen krajskému úřadu a zastupitelstvu, ale také všem našim příspěvkovým organizacím, protože se podle mého názoru chovají velmi dobře a hovoří za ně konkrétní čísla,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Závěrečný účet bude 15 dní před projednáním v ZJMK zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  tak, aby se k němu mohli občané kraje vyjádřit.

Nejvýznamnější investiční akce a dotační programy

Výdaje JMK v roce 2012 činily 15 822 738 tis. Kč, z toho běžné výdaje 14 107 200 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 715 538 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 byly výdaje vyšší o 766 225 tis. Kč, tj. o 5,1 %. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích kraje z 8,9 % na 10,8 %. Zdrojem financování kapitálových výdajů kraje byly kromě vlastních prostředků kraje také dotace ze státního rozpočtu a státních fondů, úvěr od Evropské investiční banky a dotace z fondů Evropské unie. Jako nejvýznamnější investiční akce, na které byly vynaloženy finanční prostředky prostřednictvím rozpočtu kraje, lze uvést zejména:
• projekty v oblasti dopravy (výstavba a rekonstrukce silnic ve vlastnictví JMK) realizované p.o. Správa a údržbou silnic JMK (537 590 tis. Kč),
• Moravian Science Centre Brno (192 960 tis. Kč),
• Výstavba objektu Zdravotnické záchranné služby v Brně – Bohunicích (156 038 tis. Kč),
• Centrum služeb pro seniory Kyjov – přístavba (34 004 tis. Kč),
• Senior centrum Blansko – přístavba (30 654 tis. Kč),
• Nemocnice Kyjov – rekonstrukce pavilonu interny (29 940 tis. Kč),
• Nemocnice Znojmo – stavební úpravy pro oční zákrokový sál (26 744 tis. Kč),
• Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno – zateplení (25 017 tis. Kč).
(uvedené částky jsou uvedeny vč. případných provozních výdajů souvisejících s danou akcí a představují výdaje vynaložené prostřednictvím rozpočtu JMK v roce 2012)

Na celkových výdajích JMK ve sledovaném období měly největší podíl výdaje na vzdělávání, které představovaly 64,3 % výdajů kraje. Významný podíl na výdajích kraje zaujímaly rovněž výdaje v oblasti dopravy, jejichž podíl na celkových výdajích kraje představoval 17,7 %. Ostatní výdaje byly vynaloženy především na příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace JMK v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, kultury a vnějších vztahů v celkovém objemu 5 597 228 tis. Kč. Významnou položku rozpočtu představovaly poskytnuté dotace, příspěvky a dary ve výši 580 895 tis. Kč. Největší část dotací byla směřována do rozpočtů obcí na území JMK, celkem se jednalo o 175 357 tis. Kč. Jako nejvýznamnější dotační programy vyhlášené JMK lze uvést následující:
• Dotace na podporu nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociálních služeb – poskytnuto 50 997 tis. Kč,
• Dotace na vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV – poskytnuto 103 772 tis. Kč,
• Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí – poskytnuto 28 000 tis. Kč,
• Program rozvoje venkova – poskytnuto 20 938 tis. Kč,
• Příspěvky a služby na hospodaření v lesích – poskytnuto 20 000 tis. Kč.
(uvedené částky představují výdaje vyplacené z rozpočtu JMK v roce 2012)


Hospodaření školských příspěvkových organizací


K datu 31. 12. 2012 byl tak Jihomoravský kraj zřizovatelem 194 příspěvkových organizací v oblasti školství. K 31. 12. 2012 skončilo 193 organizací svoji činnost se zlepšeným nebo vyrovnaným výsledkem hospodaření v celkové výši 36 196 tis. Kč. Díky opatřením, přijatým k eliminaci ztrátového hospodaření, došlo ke ztrátovému hospodaření u jediné organizace - Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického Valtice, ve výši 1 687 tis. Kč. Ztráta je zdůvodňována zvýšenými náklady na zahájení provozu zahradnického centra, školní pálenice a zvýšenými náklady na energie. Celkovým výsledkem hospodaření ke dni 31. 12. 2012 je zisk ve výši 34 509 tis. Kč. Celkový objem dotací na investice účelově určené na stavební akce a vybavení jednotlivých škol a školských zařízení představoval 228 102 tis. Kč.

Jako nejvýznamnější dotace na investice, uvolněné příspěvkovým organizacím v oblasti školství v roce 2012 na projekty zařazené do investičního úvěrového programu EIB, lze uvést:

• 25 017 tis. Kč na projekt revitalizace Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno,
• 18 327 tis. Kč na snížení energetické náročnosti objektů Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy,
• 17 943 tis. Kč na revitalizaci objektů Střední školy potravinářské, obchodu a služeb Brno,
• 14 400 tis. Kč na rekonstrukci objektu Základní školy, Praktické školy a Dětského domova Brno, Vídeňská (na krytí běžných výdajů souvisejících s touto investiční akcí poskytl JMK dále účelově určený příspěvek ve výši 2 074 tis. Kč),
• 14 053 tis. Kč na rekonstrukci a zateplení Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova (na krytí běžných výdajů souvisejících s touto investiční akcí poskytl JMK dále účelově určený příspěvek ve výši 718 tis. Kč),
• 12 725 tis. Kč na snížení energetické náročnosti objektů Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec,
• 11 893 tis. Kč na regeneraci - zateplení Střední školy Strážnice,
• 8 890 tis. Kč na stavební úpravy – zateplení objektů Integrované střední školy Hodonín.

Jako nejvýznamnější dotace na investice, uvolněné příspěvkovým organizacím v oblasti školství v roce 2012 z Investičního fondu JMK, lze uvést:

• 11 747 tis. Kč na rekonstrukci hygienického zázemí Domova mládeže a Zařízení školního stravování, Brno, Klášterského,
• 6 700 tis. Kč na rekonstrukci havarijního stavu kotelny a topné soustavy a 5 000 tis. Kč na propojení budov sloučených středních škol u Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko–ekonomické, Vyškov.
• 6 213 tis. Kč na stavební úpravy stávajících dílen v objektu Francouzská 101 u Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy, Brno (na krytí běžných výdajů souvisejících s touto investiční akcí poskytl JMK dále účelově určený příspěvek ve výši 252 tis. Kč),
• 5 500 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v hlavní budově školy, u tělocvičny a bazénu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště André Citroëna, Boskovice,
• 3 900 tis. Kč na sanaci suterénních prostor Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické, Brno, Sokolská,
• 3 200 tis. Kč na výstavbu pálenice Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického, Valtice.


Hospodaření neškolských příspěvkových organizací

Ke dni 31. 12. 2012 byl JMK zřizovatelem 49 neškolských příspěvkových organizací, a to:
- 7 organizací v oblasti kultury a památkové péče,
- 27 organizací v oblasti sociálních služeb,
- 4 dětských léčeben a kojeneckých ústavů,
- 8 nemocnic,
- 1 zdravotnické záchranné služby,
- 1 organizace v oblasti dopravy,
- 1 organizace v oblasti vnějších vztahů.

K 31. 12. 2012 vykázalo z celkového počtu 49 neškolských příspěvkových organizací zlepšený výsledek hospodaření 37 organizací v celkové výši 19 452 tis. Kč, u 10 organizací bylo hospodaření vyrovnané a 2 organizace hospodařily se ztrátou v celkové výši 17 984 tis. Kč. Celkově příspěvkové organizace vykázaly za sledované období 2012 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1 468 tis. Kč.

Ztrátu vykázaly dvě organizace z oblasti zdravotnictví (nemocnice Břeclav a Nemocnice Tišnov) a to zejména z důvodu snížení úhrad za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven a legislativního navyšování mzdových nákladů, které není kompenzováno v úhradách od zdravotních pojišťoven.