Informace č.j.: JMK 58975/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
               Čj.:                                        SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 58975/2007                    S-JMK 52674/2007 OKP            Mgr. Doleželová/541651213                          3. 5. 2007               
 
„Nedání souhlasu – petice Zastupitelstva MČ Bystrc proti R43“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 23. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – nedání souhlasu – petice Zastupitelstva MČ Bystrc proti R43“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „na níže připojenou žádost o informace jste reagovali ‚Rohodnutím‘ čj. 46086/2007, kde jste uvedli, že správci údajů nebyl ‚subjekty‘ dán souhlas k jejich zpracování. Jedná se o petici Zastupitelstva MČ Bystrc schválenou na 4/22. zasedání ZMČ Brno – Bystr konaného dne 12.4.2006, kde pod bodem 3.19 Petice proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43 Zastupitelstvo hlasováním za členy petičního výboru doporučilo Ing. Františka Kovaříka, Pavla Greca, Petra Župku – předseda, RSDr. Pavla Novotného. Požadujeme
a) sdělit, o které ‘subjekty‘ se jednalo
b) předat kopii korespondence, kterou jste zaslali předmětným subjektům a požádali je
o souhlas
c) předat kopii korespondence, kterou Vám zaslali předmětné subjekty v reakci na Vaši žádost o souhlas
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, ‘zápis‘/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám
k jednotlivým písmenům Žádosti poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
V daném případě se jedná o členy petičního výboru ve složení Petr Župka (předseda), Pavel Greňo, Ing. František Kovařík a RSDr. Pavel Novotný. V případě dalších údajů o těchto osobách, a to adres trvalého pobytu, jde však o osobní údaje fyzických osob, přičemž Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako správci nebyl dán subjekty údajů souhlas k jejich zpracování. Z tohoto důvodu bylo písm. a) Žádosti odmítnuto (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
 
k písm. b) a písm. c) Žádosti:
 
            Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
Nad rámec informační povinnosti je třeba v daném případě uvést, že osobní údaje, které jste požadovali na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace vedené pod SpZn.:
S – JMK 36564/2007 OKP, nelze poskytnout na základě příslušných ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 12 zákona č. 106/1999 Sb. mj. stanoví,
že „Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.“. Samotné ustanovení § 12 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost ověřit, zda důvod pro odepření informace trvá, omezuje pouze na odůvodněné případy. V případě osobních údajů poskytnutých Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, které jste (mj.) požadovali na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace vedené pod SpZn.: S – JMK 36564/2007 OKP, nejde o odůvodněný případ dle ustanovení § 12 zákona č. 106/1999 Sb.; povinný subjekt tudíž nebyl, resp. není povinen ověřovat, zda důvod pro odepření osobních údajů trval, resp. trvá.
 
S ohledem na uvedené nemá povinný subjekt Vámi požadované informace k dispozici (Vámi požadované informace neexistují).
 
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního