FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2013

T i s k o v á z p r á v a

Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2013

Sociální služby v JMK jsou financovány z více zdrojů:
1. Dotační systém MPSV
2. Finanční prostředky z rozpočtu kraje, obcí a nestátních neziskových organizací
3. Příjmy od uživatelů + příspěvek na péči
4. Úhrady od zdravotních pojišťoven
5. Ostatní zdroje (sponzorské dary aj.)

 

Ad 1 .
Dotační systém Ministerstva a práce sociálních věcí je určen směrným číslem, které MPSV neustále snižuje. Meziroční propad pro Jihomoravský kraj činí v letošním roce 25 778 000,- Kč. Celkový objem tak tvoří pouze 516 162 000,- Kč ( viz tabulka č. 3. a 4. ). Krajské úřady se sice podílejí na hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb, rozhodnutí o výsledné podobě přidělených finančních prostředků je však zcela v kompetenci Dotační komise MPSV. V době podání žádostí bylo registrováno na území JMK 519 služeb, z čehož 18 služeb je financováno z Individuálního projektu. Žádostí na úřad bylo podáno 429 a podpořeno v návrhu bylo 410 služeb. Pro hodnocení dotačního řízení jsou každoročně MPSV definovány priority a kritéria, na jejichž základě probíhají hodnocení jednotlivých žádostí. Materiály jsou dostupné na webových stránkách MPSV ČR.

Ad 2.
Všichni poskytovatelé sociálních služeb doplatili na nižší směrné číslo. Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace JMK neustále stoupají a vyrovnávají tak deficity zaviněné krácením dotace MPSV (tabulka č. 5). JMK je zřizovatelem 27 příspěvkových organizací s kapacitou 3046 uživatelů, mezi které patří dominantní poskytovatelé pobytových služeb. Příspěvky na provoz v příspěvkových organizacích JMK jsou v roce 2013 plánovány v objemu 112. 423. 000,-Kč. I navzdory tomu JMK nadále intenzivně podporuje poskytovatele z řad neziskového sektoru. Dotace do neziskového sektoru v sociální oblasti v JMK činí cca 52. 000. 000,- Kč a pokud připočteme výdaje na rozvoj projektu rodinných a senior pasů dostáváme se k číslu 67. 000. 000,-Kč.

Ad 3.
Příjmy od uživatelů rostou minimálně a příspěvek na péči v prvním stupni klesl z 2000,- na 800,-Kč.

Ad 4.
Již druhým rokem dochází k výraznému omezení zdroje financování ze strany zdravotních pojišťoven.

Soustavným tlakem všech poskytovatelů sociálních služeb vůči MPSV došlo k příslibu navýšení směrného čísla. Jihomoravský kraj zajistil, že k jeho názoru bude přihlédnuto v rámci dofinancování sociálních služeb v druhém kole. Doporučení na MPSV je koncipováno tak, aby došlo k záchraně poskytovatelů ohrožených bezprostředním zánikem a případné finanční prostředky navíc byly rozděleny dle existujících kritérií. Výsledkem bude zachování sítě poskytovatelů a nedojde k redukci služeb v JMK.

JMK nyní zpracovává v součinnosti se všemi poskytovateli sociálních služeb metodiku síťování za účelem stanovení nejspravedlivějších a nejtransparentnějších kritérií pro budoucí financování sociálních služeb v JMK.

Grafy (xls, 48 kB), Výdaje obcí (doc, 150 kB).

 

V Brně dne 08. 04. 2013


Mgr. Marek Šlapal
člen Rady JMK pro oblast sociálních věcí
Slapal.marek@kr-jihomoravsky.cz
737 709 680