informace č.j.: JMK 56757/2007

Jihomoravský kraj

Odbor kontrolní a právní

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 56757 /2007               S-JMK  56757/2007 OKP               Bořková/1255                                2.5.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu dozoru MV nad postupem JMK

 

Vážení,

 

            dne 28.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 - podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu postupu dozoru MV na postupem JMK na základě podnětu našeho OS“ (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti poukazujete na sdělení Ministerstva vnitra č.j. ODK-348-22/1-2007 ze dne 12.4.2007, kterým byl Krajský úřad Jihomoravského kraje vyzván, aby poskytl kompletní spisovou dokumentaci k žádosti o informace Vašeho občanského sdružení ze dne 1.12.2006 a dále pak dokumentaci související s vyřízením stížnosti Vašeho občanského sdružení podle § 175 včetně dopisu ředitele KrÚ JMK ze dne 14.2.2007 a vyjádření KrÚ JMK k označeným skutečnostem. Na základě toho požadujete zaslat kopii: 

a) kompletní spisové dokumentace k související s vyřízením stížnosti našeho OS podle para 175 včetně odpovědi ředitele KrÚ JMK z 14.12.2007 mimo dokumentů, které byly zaslány naším OS nebo byly zaslány našemu OS,

b) kopii vyjádření JMK k předmětné stížnosti našeho OS podle para 175, tak jak byla vypracována pro MV,

c) kopii vyjádření KrÚ JMK ke skutečnostem uváděným OS a to zvlášť k námitkám týkajícím se vyřízení žádosti stěžovatele o poskytnutí informace podle InfZ a k námitkám týkajícím se postupu kraje při schvalování ÚP VÚC Břeclavska, tak jak byly zaslány na MV.

Korespondencí  se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

K písm. a)

            V příloze poskytujeme následující písemnosti ze spisu SpZn. S-JMK 9689/2007 OKO:  - žádost odboru kontroly KrÚ JMK o stanovisko k podání, ze dne 25.1.2007, adresovaná odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK (dále jen OÚPSŘ KrÚ JMK),

- stanovisko OÚPSŘ KrÚ JMK ze dne 5.2.2007. V daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí, č.j JMK 57367/2007 ze dne 2.5.2007.

- stanovisko OÚPSŘ KrÚ JMK  ze dne 12.2.2007 + přílohy, které tvořily  přípisy MMR č.j. 42817/2006-84/788 ze dne 31.1.2007 a č.j. 48086/06-84/22 ze dne 11.1.2007.

Ostatní písemnosti obsažené v předmětném spisu tvoří pouze dokumenty odeslané Vaším občanským sdružením resp. Vašemu občanskému sdružení adresované.

 

K písm. b)

            V příloze Vám poskytujeme vyjádření ředitele KrÚ JMK, č.j. JMK 50574/2007 ze dne 23.4.2007 adresované na Ministerstvo vnitra.

 

K písm. c)

            Viz bod b)

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru

kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu