Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

Projekt - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje

Dne 17. prosince 2009 byl schválen projekt „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje“. Projekt byl připraven pracovníky Odboru regionálního rozvoje a Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“). Jedná se o tříletý projekt, který je financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % výdajů bude hrazeno z rozpočtu Jihomoravského kraje. Celkové náklady projektu představují částku 14,7 mil. Kč. Realizace projektu byla zahájena dne 1. května 2010 s předpokládaným ukončením 30. dubna 2013.

Projekt se zaměřuje na celkové zefektivnění činností KrÚ JMK a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen „PO JMK“), a tím i na zvýšení kvality veřejných služeb poskytovaných KrÚ JMK. Projekt naplňuje Strategii implementace eGovernmentu v území a posiluje institucionální kapacity a efektivnost výkonu veřejné správy a veřejných služeb. Reaguje také na aktuální potřeby, které jsou spojeny jak s moderními metodami řízení ve veřejné správě, tak se snahou o efektivní využívání zdrojů, které nabízí Evropská unie. Projekt chce dosáhnout trvalého systémového zlepšování a zvyšování výkonnosti úřadu prostřednictvím využití metod řízení kvality (model CAF, strategické, procesní a projektové řízení). Některé z těchto metod řízení kvality budou také zavedeny do vybraných PO JMK.

Realizační tým složený ze zaměstnanců KrÚ JMK bude při využití služeb externích subjektů realizovat následující aktivity:

1. Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ JMK a zavedení modelu CAF ve vybraných PO JMK. První část aktivity je zaměřena na prohloubení a zkvalitnění implementace modelu CAF na KrÚ JMK. Součástí je systém proškolení zaměstnanců, po kterém bude následovat podrobná analýza současných výsledků ze sebehodnocení úřadu. Na základě získaných informací bude provedeno sebehodnocení úřadu a vypracován akční plán pro zlepšování. V ročním intervalu bude provedeno druhé sebehodnocení s vyhodnocením plnění akčního plánu a efektivnosti zavedených změn.
Druhá část je zaměřena na zavedení modelu CAF do vybraných PO JMK. V rámci této části budou dle modelu CAF proškoleny jednotlivé hodnotitelské týmy PO JMK, které následně za asistence přiděleného konzultanta provedou první sebehodnocení organizace a vypracují sebehodnotící zprávu a akční plán zlepšení. Po jeho ročním plnění bude provedeno sebehodnocení a vypracována sebehodnotící zpráva.

2. Zavedení a aplikace systému procesního a strategického řízení na KrÚ JMK. Po vstupním proškolení cílových skupin zaměstnanců KrÚ JMK v oblasti strategického řízení se přezkoumá a případně aktualizuje stávající vize KrÚ JMK. Tento dokument se stane výchozím pro následnou tvorbu strategické mapy úřadu a pro výběr dílčích strategií, které budou poté zpracovány zaměstnanci úřadu pod odborným vedením konzultantské a školící firmy.
Na vytvořenou strategickou mapu naváže proškolení všech cílových skupin v oblasti procesního řízení a následné mapování procesů zahrnující stanovení klíčových procesů, vytvoření procesní mapy a popis vybraných procesů. Pozornost se zaměří i na publicitu výstupů strategického a procesního řízení a na porovnání systému procesního a strategického řízení nastaveného na KrÚ JMK s dalšími krajskými úřady formou benchmarkingu.

3. Aplikace projektového řízení na KrÚ JMK a v příspěvkových organizacích JMK. První část aktivity je zaměřena zavedení jednotného informačního monitorovacího systému na KrÚ JMK pro projektové řízení. Pořízený software bude efektivně monitorovat všechny fáze projektového řízení. Součástí bude proškolení uživatelů tohoto systému (určeno pro všechny projektové pozice).
Druhou částí aktivity je vzdělávání v projektovém řízení dle standardů IPMA. Vybraní zaměstnanci KrÚ JMK a PO JMK budou proškoleni v projektovém řízení dle systému mezinárodní společnosti pro projektové řízení IPMA. Následně proběhne certifikace vybraných zaměstnanců KrÚ JMK v příslušné úrovni.


Kontakt:
Projektový manažer – Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D.