TK 4. 5. 2007

Tisková konference 4. května 2007

 

Tiskové konference Jihomoravského kraje se zúčastnil člen Rady JMK Jaroslav Pospíšil a hovořil o následujících tématech:

 

Poskytnutí dotace v rámci programu „Našinec cizinec“

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 3. května 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit v rámci programu „Našinec cizinec“ poskytnutí  dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje níže uvedeným subjektům působícím v oblasti integrace cizinců. Zároveň doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit změnu závazného ukazatele příspěvkové organizaci Lužánky – středisko volného času, sídlem Lidická 50, Brno, spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz s účelovým určením na realizaci projektu „Nová pravidelná zájmová činnost nejen pro cizince“ o 62 000 Kč.

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 18. ledna  2007 schválila dotační program Jihomoravského kraje „Našinec cizinec“. V termínu pro podávání žádostí o dotace z dotačního programu bylo podáno celkem 12 projektů, celková výše žádostí o finanční podporu byla 1 847 455 Kč. Na základě vyhodnocení jednotlivých projektů bylo rozhodnuto doporučit poskytnutí finanční prostředky třem žadatelům o podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje (dvěma žadatelům formou dotace, jednomu žadateli formou zvýšení závazného ukazatele). Celková navrhovaná částka podpory z dotačního programu „Našinec cizinec“ v roce 2007 činí 615 500 Kč.

 

 

 

 

Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku

Rada Jihomoravského kraje (JMK) na své schůzi dne 3. května 2007 schválila:

-         poskytnutí finanční podpory ve formě dotace ve výši 200 000 Kč občanskému sdružení 8D na realizaci projektu „International camp Tobogan“ a za účelem vybavení prostor v budově na ulici Rybkova 23 nábytkem.

-         poskytnutí kapesného ve výši 20 000 Kč na období leden 2007 – červen 2007 srbské studentce Ivaně Dokić. Pobyt Ivany Dokič je v souladu s projektem „Práce s talenty“, jehož předmětem je podpora výjimečně nadaných jednotlivců či malých skupin.

-          realizaci projektů: „Seznámení frekventantů vysokoškolského kurzu češtiny s JMK“ (cílem navrhovaného projektu je umožnit pěti banjaluckým studentům navštěvující kurzy češtiny poznat Jihomoravský kraj, jeho historické, kulturní a přírodní zajímavosti a zároveň jim umožnit vytvořit si osobní vztahy a konkrétní vazby na tento region. Kvůli špatné ekonomické situaci v Bosně a Hercegovině by finanční dotace těmto vybraným studentům umožnila návštěvu Jihomoravského regionu), „Výuka českého jazyka v Šumadiji“ (předmětem projektu je ucelený dvouletý kurz, jehož absolventi mají zvládnout základní českou gramatiku a slovní zásobu) a „Letní tábor pro děti uprchlíků z Kragujevace a okolí“ (předmětem projektu je uskutečnění týdenního táboru pro cca 20 dětí z uprchlických táborů v Srbsku).

Rada JMK též doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí finanční podpory ve formě dotace ve výši 300 000 Kč Masarykově univerzitě na realizaci projektu „Podpora výuky srbštiny na Ústavu slavistiky FF MU“. Předmětem projektu je podpora praktické výuky srbského jazyka v rámci lektorátu srbštiny na FF MU. Dalšími aktivitami projektu je hostování profesorů ze Srbska, kteří studentům srbistiky rozšiřují obzory a vědomosti pokud jde o srbskou historii, literaturu, kulturu, národopis aj. Součástí projektu je také doplňování srbistické knihovny a konečně podpora vyučujících srbštiny při jejich výjezdech do Srbska za účelem navazování nových kontaktů, které by zdokonalily výuku srbštiny, případně jejich účasti na vědeckých konferencích, na nichž by reprezentovali brněnskou srbistiku.

Uvedené projekty navazují na Deklaraci, kterou podepsal Jihomoravský kraj se samosprávami měst Šumadijského okruhu dne 23. 6. 2003.

 

 

 

 

 

Změna Systému podpory nadaných studentů Pořádání mezinárodní vinařské konference VINO ENVI 2007

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 3. května 2007 schválila změnu Systému podpory nadaných studentů spočívající v rozšíření Systému podpory nadaných studentů o doplňkové financování podpůrných aktivit systému.

Protože celý Systém má podporovat především motivaci talentovaných studentů k vědecké činnosti, velká váha bude také přikládána zapojení co nejvyššího počtu žáků středních škol do Středoškolské odborné činnosti. Bude navázána spolupráce s vysokými školami a Akademií věd ČR. Vybraná témata SOČ, především z oblasti přírodovědných oborů, budou podporována formou finančních příspěvků poskytovaných JCMM, z.s.p.o.

U škol zřizovaných JMK budou každý rok finančně ohodnoceny školy, jejichž žáci dosáhnou vynikajících výsledků ve školských předmětových soutěžích na úrovni celostátního nebo mezinárodního kola. Finanční podpora školám je vyplácena v 1. pololetí kalendářního roku vždy zpětně za výsledky v uplynulém školním roce. Tyto finanční prostředky se poskytují školám formou změny závazných ukazatelů – příspěvků na provoz. Příspěvek je účelový a lze ho využít pouze na ohodnocení práce učitelů, kteří pracují s talenty nebo na pořízení učebních pomůcek či vybavení školy, které slouží k podpoře práce s talenty.

Rada Jihomoravského kraje schválila Systém podpory nadaných studentů dne 11. 4. 2006 na své 65. schůzi a doporučila ZJMK schválit poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob (dále jen JCMM) jako realizátorovi celého projektu. Založení JCMM schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 7. zasedání dne 15. 12. 2005.

Podpora nadaných  studentů vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje. Systém se věnuje podpoře individuálního lidského potenciálu. Jihomoravský kraj začal jako první kraj v ČR podporovat sebevzdělávání talentovaných žáků po dobu až sedmi let. Touto podporou tak Jihomoravský kraj nepřímo vzbuzuje jejich zpětný zájem o setrvání v regionu při výběru svého budoucího zaměstnání a snaží se zúročit jejich získané vědomosti i schopnosti ve prospěch jihomoravského regionu. Vstup do Systému a setrvání v něm funguje dle přesně stanovených kritérií, která budou ve studentech podněcovat trvalý zájem o zvolený obor. Každý student zařazený do Systému má zřízen virtuální osobní účet, z něhož může krýt náklady spojené se svým stávajícím studiem a odbornou činností, nebo si na něm může spořit finanční prostředky na své studijní aktivity v budoucnu, např. stáže, účast v mezinárodních soutěžích apod.

Důležitým posláním celého Systému je proto podpora především motivace talentovaných studentů k vědecké činnosti. Cílem je materiálně podporovat SOČ, navazovat a prohlubovat spolupráci jednotlivých středních škol s Akademií věd ČR, vysokými školami a vědeckými ústavy - nositeli témat této spolupráce na území Jihomoravského kraje, zvyšovat prestiž SOČ, podporovat její medializaci, zajistit ocenění nejlepších žákovských prací.

 

 

Pořádání mezinárodní vinařské konference VINO ENVI 2007

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 3. května 2007 souhlasila se spoluúčastí Jihomoravského kraje při pořádání mezinárodní vinařské konference VINO ENVI 2007 a se zřízením pracovní skupiny ve složení: Ing. Letocha, Rostislav Koštial, Ing. Marcinčák, Ing. Hluchý, Ing. Minařík a RNDr. Macurová. Zároveň RJMK doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit Svazu integrované produkce hroznů a vína se sídlem Brně, dotaci ve výši 300 tis. Kč na realizaci mezinárodní vinařské konference VINO ENVI 2007 v Mikulově.

Tato konference, která se uskuteční ve dnech 6. a 7. září 2007, bude zaměřena na pěstování vinné révy a zpracování vína v systému integrované produkce. Jedná se o moderní přísně ekologicky orientovaný systém zaměřený na produkci hroznů a vín špičkové kvality cestou přátelskou vůči životnímu prostředí.Vzhledem k tomu, že od roku 2004 se zvyšuje výměra vinic, zařazených do integrované produkce, je třeba pěstitelům a zpracovatelům umožnit přístup k informacím o moderních postupech a technologiích, které umožňují rentabilní, trvale udržitelnou produkci hroznů a vína špičkové kvality v systému integrované produkce.

Plánovaná konference je přínosem pro Jihomoravský kraj, neboť informovanost producentů přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, a tím i tvorbě a udržení pracovních míst a ekonomického potenciálu.

 

 

 

 

 

Podmínky výběrového řízení na zaměstnance/kyni Zastoupení Jihomoravského kraje (JMK) při Evropské unii

 Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 3. května 2007 odsouhlasila podmínky výběrového řízení na zaměstnance/kyni Zastoupení Jihomoravského kraje (JMK) při Evropské unii.

 V náplni práce zaměstnance/kyně Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii bude:

- pravidelné informování o nejnovějším vývoji evropské politiky a legislativy představitelů v JMK

- zprostředkovávání kontaktů  a schůzek mezi jednotlivými politiky, úředníky a dalšími osobami z JMK s představiteli evropských institucí i ostatními regiony zastoupenými v Bruselu

- organizování společenských a prezentačních akcí

- prezentace a zastupování JMK na akcích, seminářích, konferencích a jednáních pořádaných evropskými institucemi a jinými subjekty působícími při EU

- pomoc při vyhledávání partnerů v rámci projektů realizovaných JMK i ostatními subjekty z JMK

- pomoc při realizaci projektů realizovaných JMK i ostatními subjekty z JMK

- sledování nejnovější evropské politiky a prezentace zájmů JMK u evropských institucí

- zajištění chodu kanceláře v Bruselu

 Rada Jihomoravského kraje schválila realizaci projektu „Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii“ již na své 110. schůzi konané dne 29. 3. 2007. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 17. zasedání konaném dne 19. 4. 2007 realizaci uvedeného projektu odsouhlasilo. 

 

 

Zrušení věcného břemene uzavíranou mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Moravským zemským archivem v Brně

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 3. května 2007 schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zrušení věcného břemene uzavíranou mezi Jihomoravským krajem a Českou republikou – Moravským zemským archivem v Brně a také záměr pronajmout nebytové prostory v budově Krajského úřadu JMK. Současně uložila  odboru  kancelář ředitele zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory od 1. 1. 2008 za účelem archivování spisů, svazků a historických dokumentů zákonem  stanoveným způsobem.

Jihomoravský kraj uzavřel s Českou republikou – Moravský zemský archiv v Brně (MZA) dne 26. 9. 2002 smlouvu o zřízení věcného břemene o bezúplatném výhradním užívání prostor v budově č.p. 449 na p.č. 341 v k.ú. Veveří, obec Brno. Jedná se o nebytové prostory, které MZA využívá pro svoji činnost. MZA se podílí na úhradě nákladů spojených s provozem (voda, teplo, ostraha, atd.).

MZA staví pro své účely novou budovu v Brně-Bohunicích, kam se začne po kolaudaci budovy, tj. cca ve 4. čtvrtletí 2007 stěhovat. Uvolněné kancelářské prostory v budově a skladovací prostory v suterénu Jihomoravský kraj plně využije. Jihomoravský kraj nepočítá s využitím prostor v části třetího patra budovy, které jsou přizpůsobeny k archivnictví, jelikož nedisponuje historickými archiváliemi. Celková výměra nebytových prostor činí 1 220,6 m2.O tyto prostory projevila zájem Masarykova universita (MU), která je jedním z předních akreditovaných archivních pracovišť uchovávající významné archiválie z historie MU, kraje a hodnotných pozůstalostí významných osobností.

 

 

Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera

 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 3. května 2007 schválila text vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera“, k.ú. Holásky, Brněnské Ivanovice, okr. Brno-město podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, takto: Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru „Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera“, k.ú. Holásky, Brněnské Ivanovice, okr. Brno-město bez připomínek.

Oznamovatel – společnost A.KTI, s.r.o., lesnická a zemědělská projekční kancelář, se sídlem v Brně navrhuje revitalizaci přírodní památky Holásecká jezera. Záměr mj. zahrnuje:

-         vybudování obtoku – otevřeného zemního příkopu na pravém břehu mimo hranici přírodní památky. Účelem obtoku bude ochrana níže položených nádrží při vzniku ropných nebo jiných ekologických havárií,

-         odstranění bahna, resp. jeho části z nádrží a odstranění nevhodných úprav břehů (panelů),

-         odstranění nevhodných, nepůvodních a poškozených stromů a keřů,

-         obnova a zpevnění hrází mezi jednotlivými nádržemi včetně doplnění hrázových objektů, které budou umožňovat manipulaci na každé nádrži relativně samostatně,

-         ochranu břehů jejich opevněním za použití dřeva, kameniva a keřů,

-         obnova odvodnění,

-         vybudování nové štěrkové pěšiny podél obtokového kanálu a obnova stávajících polních přístupových cest,

-         osetí ploch dotčených výstavbou a novou výsadbu keřů a stromů v druhovém složení blízkém původnímu společenstvu.

 

 

Vernisáž v prostorách krajského úřadu

 

Vernisáží v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje zahájí ve středu 9. května 2007 od 17:00

představitelé občanského sdružení CENAP (Centrum naděje a pomoci) výstavu vítězných výtvarných prací žáků a studentů

brněnských základních a středních škol s názvem „Zrození života“. Výstava přiblíží pohled dětí a dospívajících na

těhotenství, porod a péči o miminko. Ostatní výtvarné práce budou vystaveny v prostorách porodnic FN Bohunice a Obilní

trh. Jako doprovodná  akce výstavy bude v porodnici na Obilním trhu  ve čtvrtek 10. května 2007 ve 13 hod. pro

veřejnost přednáška „Nebojte se porodu“.

Výstava se koná v rámci mezinárodního „Týdne respektu k porodu“, který letos připadá na 7. až 13. květen 2007.

Více podrobností lze získat u pořadatelů akce – občanského sdružení CENAP (www.cenap.cz) .