Rada vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2012“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 7. března 2013 vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2012“.

„Cílem soutěže, která se koná již pošesté, je vhodná motivace vlastníků kulturních památek k jejich příkladné obnově, propagace památek na jižní Moravě a také seznámení široké veřejnosti s problematikou památkové péče. Zájem o soutěž v roce 2012 byl velký, což dokládá přes deset tisíc zaslaných SMS zpráv a desítky článků v tisku,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2012. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu.

Písemný návrh lze zaslat na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, e-mailový návrh na adresu: ok@kr-jihomoravsky.cz . Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března 2013, hlasování prostřednictvím SMS zpráv proběhne od 1. do 24. května 2013, výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu 2013.

Soutěž řídí, kontroluje a výsledky vyhlašuje soutěžní komise ve složení: dva členové Rady JMK, dva pracovníci odboru kultury a památkové péče KrÚ JMK dva pracovníci Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Brně, člen Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje. Z navržených památek bude soutěžní komisí vybráno maximálně 30 nejlepších návrhů, které budou soutěžit o ceny ve třech kategoriích:

1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,...)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz . Hlasování proběhne formou SMS, přičemž z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže bude umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.

Souhrnné ocenění 300 000,- Kč bude se rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně:
V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150 000,- a 50 000,- Kč.
V kategorii 2. a 3. první místa částkou 50 000,- Kč.

foto JMK