Přírodovědné a technické vzdělávání - OP VK

logo projektu

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji 
 

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Výše finanční podpory: 193.337.176,33 Kč

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Období realizace: 3. 10. 2013 - 31. 7. 2015


Cílem projektu byla investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Jihomoravském kraji. Projekt probíhal ve spolupráci s 30 partnery – vybranými středními školami a ně navázanými cca 130 základními školami z Jihomoravského kraje. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se mohli žáci středních a základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci povinné výuky i volnočasových aktivit školy. Učitelé středních a základních škol byli proškoleni k přímé obsluze odborných zařízení a strojů. V rámci projektu postupně vznikaly elektronické učebnice na podporu přírodovědných a technických předmětů na středních školách, které dosud v nabídce učebnic chyběly. První vytvořené učebnice získaly doložku MŠMT. Tato nová interaktivní forma výukových materiálů umožnila žákům lépe se připravovat do výuky a snadněji pochopit probírané učivo. S ohledem na hospodárnost a účelné využití finančních prostředků nebyla cílem projektu tvorba nových metodických materiálů, ale maximální využití stávajících, již vytvořených materiálů z realizovaných projektů OP VK zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání. V rámci projektu byla realizována také krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků středních a základních škol Jihomoravského kraje, kteří jsou aktivní v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání a neváhali se zapojit do připravovaných diskuzí z této oblasti. Hlavní náplní pravidelných krajských setkání bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání příkladů dobré praxe.
 

  Seznam partnerů zapojených do projektu (xlsx, 16,3 kB)

 

Aktuality

 

Výstava fotografií

V souvislosti s ukončením projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji" je na KrÚ JMK realizována výstava fotografií z výuky na jednotlivých partnerských školách. Fotografie dokumentují, co nového se v rámci projektu podařilo do přírodovědných a technických předmětů zařadit.

Místo konání: vestibul Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno

Termín konání: 7. - 16. 9. 2015

Fotodokumentace z výstavy: zde

Produkty vytvořené v rámci projektu

Příručka dobré praxe - k dispozici zde

Evaluační zprávy partnerů - k dispozici zde

Elektronické učebnice - přehled učebnic je k dispozici zde, odkazy na e-knihovny s elektronickými učebnicemi jsou k dispozici zde

Materiály pro výuku metodou CLIL

Cizojazyčné slovníky

Manuál pro práci s elektronickými učebnicemi

Ostatní produkty je možné získat na vyžádání u příjemce podpory - u Ing. Kateřiny Nerušilové, nerusilova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

 Publikace projektu

V rámci projektu byla vytvořena publikace, která představuje, co konkrétně bylo v průběhu realizace projektu Jihomoravským krajem a především jednotlivými partnerskými školami realizováno.

Publikace je v elektronické podobě k dispozici zde:

Publikace obálka

Publikace text

 

Časté otázky a odpovědi na OP VK: zde

Dokumenty:

  • OP VK Newsletter 04/2013 (pdf, 2,4 MB)
  • Text výzvy č. 44 včetně příloh (pdf, 1,12 MB) 
  • Nová Příloha č.1 výzvy - Specifická kritéria (pdf, 464 kB)
  • Sdělení MŠMT č.j. 1052/2009-20 (Schvalovací doložka k elektronickým učebnicím) (doc, 199 kB)
  • Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 9 (pdf, 1,12 MB)
  • Příručka pro příjemce o finanční podporu z OP VK, verze 7 (pdf, 1,39 MB)
  • Metodika monitorovacích indikátorů OP VK (pdf, 2,11 MB)
  • Metodický dopis č.4.4 - Doporučení pro stanovení mezd/platů v projektech OP VK (pdf, 564 kB)
  • Metodický dopis č.23 - Obvyklé ceny zařízení a vybavení (pdf, 480 kB)
  • Metodický pokyn č. 1 - Předkládání a úprava monitorovacích zpráv (pdf, 197 kB)

Fotodokumentace z výuky realizované v rámci projektu na jednotlivých partnerských školách: zde

 

Krajská setkání metodiků

Cílem setkání metodiků bylo vytvoření společné odborné platformy pro setkávání pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ tak, aby znalosti a dovednosti absolventů ZŠ lépe odpovídaly požadavkům SŠ. V rámci pravidelných setkání byl vytvořen prostor pro předávání zkušeností s využíváním konkrétních metod a forem práce, ke sdílení vzdělávacích materiálů a zajímavých produktů na podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Krajská setkání metodiků byla určena nejen pro pracovníky škol zapojených do projektu, ale i pro účastníky z ostatních středních a základních škol Jihomoravského kraje.

 

  Termín Téma Pořádající organizace Pozvánka Program Registrační formulář Podklady Fotogalerie Evaluační dotazník
1. krajské setkání - chemie 15.2.2014 Chemie kolem nás Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65 zde - zde zde zde
2. krajské setkání - fyzika 12.3.2014 Fyzika Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 zde   zde  zde  zde zde zde
3. krajské setkání - biologie  2.4.2014 Biologie Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.  zde zde zde zde  zde  zde 
4. krajské setkání - CLIL 4.6.2014 Využití metody CLIL Jihomoravský kraj zde zde  zde  zde  zde  zde 
5. krajské setkání - Elektronické učebnice 20.-21.10.2014 Tvorba a využití elektronických učebnic Jihomoravský kraj zde  zde  zde  zde zde  zde
6. krajské setkání - elektrotechnika 8. 12. 2014 Elektrotechnika Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno  zde  zde  zde  zde  zde  zde
7. krajské setkání - strojírenství a automatizace 18. 2. 2015 Strojírenství a automatizace Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola technická,
Sokolská 1, Brno
 zde  zde  zde  zde  zde  zde
8. krajské setkání - řemesla 24. 3. 2015 Řemesla Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy  zde  zde  zde  zde  zde zde
9. krajské setkání - robotika 29. 4. 2015 Robotika Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola technická,
Sokolská 1, Brno
 zde  zde  zde  zde  zde  zde
10. krajské setkání 8. - 9. 6. 2015 Závěrečné Jihomoravský kraj zde zde zde  zde  zde  --

 

Kontaktní osoby pro přípravu individuálního projektu:

Ing. Ivo Minařík, MPA – vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ing. Bohdana Svobodová – vedoucí oddělení evropských dotací ORR

 

Jméno Pozice Email Telefon
Ing. Miroslava Janalíková Projektový manažer janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz 541 652 219

 

Napsali o nás:

Článek - DNES Brno a jižní Morava (pdf, 156 kB)

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva č. 1 (pdf, 154 kB)

Tisková zpráva č. 2 (pdf, 198 kB)

Tisková zpráva č. 3 (PNG, 1 MB)

Tisková zpráva č. 4 (PNG, 1,1 MB)

Tisková zpráva č. 5 (PNG, 314 kB)

Odkazy

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013