TK 27. 4. 2007

Tisková konference 27. dubna 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil náměstek hejtmana Václav Horák, který informoval o aktualitách v oblasti životního prostředí. Člen Rady JMK František Adamec seznámil s generelem akce „Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba“ a hovořil o dalších aktualitách z oblasti zdravotnictví. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha přiblížil dvě personální rozhodnutí Rady JMK.

 

 

Dotace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 26. dubna 2007 schválila poskytnutí dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro 13 projektů v celkovém objemu  890.150,- Kč. Kromě jiného byly podpořeny například projekty zaměřené na alternativní zdroje energie nebo na šetrné hospodaření se dřevem.

Rada Jihomoravského kraje schválila „Poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2007“ již 18. 12. 2006 . Celková částka určená na tento dotační program činí 1 milion Kč. Termín pro podání žádostí byl stanoven do 16. 2. 2007.

Účelem poskytování dotací v této oblasti je podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací a podnikatelských subjektů uplatňujících environmentálně šetrné principy v ochraně životního prostředí. Žádost o poskytnutí dotace podalo v řádném termínu celkem 18 subjektů.

Rada Jihomoravského kraje v rámci této podpory též doporučila Zastupitelstvu JMK schválit poskytnutí dotace Ekogymnáziu Brno, o.p.s., Labská 27, 625 00 Brno, ve výši 28.000,- Kč, na projekt Mechorosty v brněnských lesích. U žadatele Ekogymnázium Brno, o.p.s, totiž přesáhne celková podpora poskytnutá Jihomoravským krajem (další podpora je poskytována odborem školství) 200.000,-Kč, o poskytnutí dotace tomuto subjektu bude tedy rozhodovat Zastupitelstvo JMK. (Dalších 12 projektů je uvedeno na druhé straně tiskové zprávy.)

 

 

 

Příjemce

 

Výše dotace (Kč)

 

Projekt

1.  ZO ČSOP Bílé Karpaty 

Bartolomějské nám. 47

698 01  Veselí nad Moravou

 

130.000,-

Proč ne smrk

2. Rezekvítek, o.s.

Kamenná 6

639 00  Brno

 

139.550,-

Environmentální osvěta Rezekvítku pro jihomoravskou veřejnost

3. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Bartolomějské nám. 47

698 01  Veselí nad Moravou

 

64.000,-

Jak roste a chutná příroda

4.FSC ČR, o.s.

Poděbradova 111

612 00  Brno

 

148.500,-

Propagace šetrného dřeva v Jihomoravském kraji

5. Občanské sdružení  Smrk

Ramešova 10

612 00 Brno

 

25.000,-

Veřejná přírodní zahrada – člověk v městské krajině, prostor k setkávání

6. Kyjovské Slovácko v  pohybu, o.s.

 Milotice 120

 696 05

 

80.000,-

Zdravý život na Kyjovském Slovácku

7. EkoCentrum Brno

Ponávka 2

602 00  Brno

 

25.000,-

Ekologická osvěta pro JM kraj 2007

8. Jiří Klouda

Mikulovice 139

671 33  Mikulovice

IČ: 42358906

60.000,-

Energeticky šetrná farma v Mikulovicích u Znojma

9. Sdružení Renesance krajiny, o.s.

Družstevní 3

679 04  Adamov

 

50.000,-

Den starých plodin

10. Okresní hospodářská  komora Břeclav

Nám. T.G. Masaryka 10

690 02  Břeclav

 

46.600,-

Možnosti podnikání v obnovitelných zdrojích energie II

11. Hnutí Brontosaurus, o.s.

Orlí 5

602 00  Brno

 

38.500,-

Rozvoj EVVO v rámci činnosti dobrovolnického centra Hnutí Brontosaurus

12. Společnost  pro Fair Trade a

rozvojové vzdělávání, o.s.

Grohova 40

602 00  Brno

 

 55.000,-

Osvětová kampaň „Svět v nákupním košíku“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouvy o dílo – zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 26. dubna 2007 schválila smlouvy o dílo – zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), provedení a dokumentace geodetických prací v ZCHÚ a údržba označení ZCHÚ.

Předkládané smlouvy k provádění zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve vybraných zvláště chráněných územích zajišťují provedení nezbytné péče a většinou navazují na zásahy prováděné v předchozích letech. Přestože se jedná ve většině území pouze o pravidelnou údržbu, při celkovém počtu přírodních rezervací a přírodních památek, jejichž péči Krajský úřad Jihomoravského kraje zajišťuje, jde v souhrnu o vysoké finanční částky vydávané ve prospěch ochrany přírody a krajiny.

Všechny práce ve zvláště chráněných územích budou prováděny pod odborným dohledem pracovníků Odboru životního prostředí Krajského úřadu ve spolupráci s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Brně. Vliv provedených zásahů na zvláště chráněná území bude v průběhu roku monitorován a konečné výsledky budou použity jako podklad při přípravě péče o zvláště chráněná území v příštím roce, včetně předpokládaného odhadu potřebných finančních prostředků. 

Souhrnná částka k úhradě všech zadávaných prací v předkládaných smlouvách činí  3.067.579,10 Kč.

 

 Generel akce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba“

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 26. dubna 2007 schválila generel akce „Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba“.

 

Cílem této investiční akce je komplexní dostavba a rekonstrukce nemocnice, cíle jsou v generelu konkretizovány takto:

-         přemístění nemocnice do jedné lokality (provozy „staré nemocnice“ z ul. Vídeňské do areálu nemocnice na ul. MUDr. Jana Janského)

-         výrazné zlepšení celkové funkčnosti nemocnice zlepšením kvality zdravotnické péče a zvýšením úrovně činnosti organizační, finanční, provozní

-         úplné uvolnění pozemků a prostor staré nemocnice ve středu města – Vídeňská ul. (majetek JMK) v lukrativní oblasti s možností dalšího využití včetně komercializace

-         smysluplná připravovaná dostavba a modernizace zabezpečí odstranění havarijních situací a zajistí obnovu opotřebovaných částí

-         rozšíření trhu působnosti o severní část Dolního Rakouska a naplnění přirozeného  medicínského regionu v rámci EU.

 

 

 Celkové předpokládané náklady:

I. etapa                                       429.952 tis. Kč (financování zajištěno)

II. etapa                       1.720.766 tis. Kč (z toho 364.619 tis. Kč žádost o státní dotaci)

Celkem                        2.150.718 tis. Kč

 

 Rada Jihomoravského kraje současně na své schůzi 26. dubna 2007 schválila podání žádosti Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci akce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba II. etapa – 1 část“ ve výši 364.619.000,- Kč.

V této části II. etapy bude vybudován objekt laboratorních provozů s umístěním nové centrální sterilizace v čtvrtém patře ve vazbě na centralizované operační sály. V této části budou rovněž  vybudovány dva nové operační sály a bude též vybudován nový heliport.

 

 

Hromadné podání zaměstnanců Úrazové nemocnice v Brně – nesouhlas se zrušením této nemocnice

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 26. dubna 2007 vzala na vědomí hromadné podání zaměstnanců Úrazové nemocnice (ÚN) v Brně, v němž tito nesouhlasí se zrušením uvedené nemocnice Ministerstvem zdravotnictví ČR a uložila hejtmanovi Jihomoravského kraje odeslat příslušnou odpověď.

 V odpovědi, která bude zaslána na příslušnou adresu, hejtman JMK Stanislav Juránek mimo jiné píše:

„Je třeba konstatovat, že ÚN Brno je příspěvkovou organizací MZ a Jihomoravský kraj (JMK) není kompetentní zasahovat do záležitostí organizací, kde není jejich zřizovatelem. Na druhé straně JMK cítí odpovědnost za všechny služby poskytované občanům na území daného regionu, a proto vnímá i vyslovené obavy o budoucnost specializované péče o nemocné s polytraumaty. Doposud ÚN Brno plní funkci traumacentra pro dospělé pacienty pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina a jsem přesvědčen, že s velice dobrými výsledky. Za více než 70 let své existence zavedla a propracovala systém multioborové péče o nemocné s polytraumaty, což ve svých důsledcích prokazatelně snižuje úmrtnost nemocných s polytraumaty.

Vnímám také, že ÚN se také specializuje na problematiku hromadných neštěstí a katastrof - funguje zde trauma tým připravený zabezpečovat příslušnou péči v tuzemských i zahraničních podmínkách.  Pracoviště také realizuje vědecko-výzkumnou a edukační činnost v oboru úrazové a speciální chirurgie – konkrétně  mimo jiné formou Kliniky traumatologie  Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Subkatedry úrazové chirurgie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, dále je zde Informační středisko medicíny katastrof, je zabezpečována znalecká činnost apod. Důležitou součástí pracoviště je spinální jednotka poskytující potřebnou péči nemocným s úrazy páteře z celé republiky. V návaznosti na uvedené je zřejmé, že ÚN je i významnou součástí sil a prostředků v rámci traumatologického resp. havarijního plánu Jihomoravského kraje v rámci integrovaného záchranného systému při zabezpečení potřebné péče při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví.

Považuji proto za žádoucí, aby při všech koncepčních úvahách v dané problematice se udržela kontinuita pozitivního vývoje péče o nemocné s polytraumaty na území JMK, zůstal zachován tým kvalitních spolupracujících odborníků a hledala se co nejlepší cesta k dalšímu rozvoji dané péče. Jsem připraven aktivně se účastnit všech jednání s Vaším zřizovatelem a zdravotními pojišťovnami jako plátci dané péče týkající se budoucnosti Vašeho zařízení.“

 

 

 

Zastupování dočasně neobsazeného místa ředitelky Nemocnice Břeclav

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 26. dubna 2007  vzala na vědomí rozhodnutí MUDr. Vladimíry Danihelkové, MBA, ředitelky Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, o vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace dnem 30. dubna 2007. Současně pověřila s účinností od  1. května 2007 MUDr. Janku Bambasovou zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele/ředitelky Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, do doby obsazení tohoto místa jmenováním na základě výběrového řízení. RJMK rovněž uložila odboru kancelář ředitele připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení tohoto pracovního místa.

Rada Jihomoravského kraje podle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává ředitele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Ředitelka Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, dopisem ze dne 16. dubna 2007 oznámila Radě Jihomoravského kraje, že se vzdává pracovního místa ředitelky Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace dnem 30. dubna 2007.

 

 

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Zeleného domy pohody

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 26. dubna 2007 vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Zeleného domu pohody, příspěvková organizace, a jmenovala Mgr. Petra Srnce s účinností od 1. května 2007 na místo ředitele Zeleného domu pohody, příspěvková organizace.

RJMK jmenuje a odvolává ředitele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Výběrové řízení na osazení pracovního místa ředitele/ředitelky Zeleného domu pohody, příspěvková organizace, vyhlásila RJMK na své schůzi dne 1. února 2007.

Zelený dům pohody, příspěvková organizace (dříve Ústav sociální péče pro mládež), poskytuje podle nového zákona o sociálních službách celkem 3 typy služeb:

1. domov pro osoby se zdravotním postižením

2. týdenní stacionář

3. denní pobyt.

Objekt je uprostřed upravené zahrady, ve středu města Hodonín. Původní budova jeslí byla rozšířena o přístavbu a půdní vestavbu, kde jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje pro klienty na celoroční a týdenní pobyt. Celková kapacita je 48 míst.