Informace č.j.: JMK 52493/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

  

  

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 52493/2007

S-JMK 52493/2007/ OSO

Mgr. Koníček/541658854

2. 5. 2007

 

 

Bod č. 5 ze 110. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

            dne 20. 4. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 110. zasedání RJMK“.

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         důvodová zpráva

-         příloha č. 2, 4, 6, 9, 12, 13 a 14 materiálu.

Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. přílohy č. 1, 3, 5, 7, 10 a 11, informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 56241/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 52493/2007 ze dne 27. 4. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Přílohu č. 8 materiál neobsahoval (tato číslice byla v číselné řadě přeskočena).

 

 

            S pozdravem

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854                              konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz