Informace č.j.: JMK 57104/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                    SpZn.:                                Vyřizuje/linka                                         Brno
JMK 57104/2007               S-JMK 46547/2007 OKP          Mgr. Doleželová/541651213                             2. 5. 2007                   
                                           
 
„Politické zadání ?? pro ÚP VÚC Břeclavsko“ – poskytnutí informace
 
           
Vážení,
 
dne 9. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – politické zadání ?? pro ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle bodu 1) Žádosti požadujete „předat kopii usnesení Zastupitelstva dle ust. 17 odst. 2 cit. Zákona, kde bylo konkrétně uvedeno rozhodnutí o pořízení ÚP VÚC Břeclavsko.“, dle bodu 2) Žádosti požadujete „předat kopii návrhu pořizovatele, aby bylo v případě ÚP VÚC Břeclavsko upuštěno od zpracování konceptu a kopii usnesení Zastupitelstva, kterým bylo schváleno Zadání a bylo schváleno, že bude upuštěno od konceptu.“, dle bodu 3) Žádosti požadujete „sdělit na základě jakého ustanovení zákona bylo připuštěno hlasování a jaký by byl jeho dopad na schvalování zadání, kdyby tento návrh byl přijat.“, dle bodu 4) Žádosti požadujete „předat kopii veškeré korespondence mezi pořizovatelem ÚP VÚC Břeclavsko (Krajským úřadem JMK) a schvalujícím orgánem (Zastupitelstvem) ve věci ÚP VÚC Břeclavsko od 1.1.2005“, dle bodu 5) Žádosti „specificky“ požadujete „předat kopii dokumentů ( a veškerou korespondenci), které dokládají kdy a jaké konkrétní politické zadání dostal zpracovatel ÚP VÚC ‘Břecalsvko‘ (viz formulace ing. Crhy) a od koho toto politické zadání dostal.“ a dle bodu 6) Žádosti požadujete „sdělit na základě jakého ustanovení zákona bylo připuštěno toto hlasování a jaký by byl dopad na schvalování návrhu ÚP VÚC, kdyby tento návrh byl přijat.“.
 
K Žádosti Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k bodu 1) Žádosti:
 
            Strategie pořizování územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje přijatá usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1204 / 04 / Z 27 znamená dokončení Územního plánu velkého územního celku (dále jen ÚP VÚC) okresu Znojmo, pořízení ÚP VÚC okresu Břeclav a pořízení ÚP VÚC Brněnské regionální aglomerace, vymezené územím okresů Blansko, Vyškov (vyjma Vojenského újezdu Březina), Brno–venkov a Brno–město na základě projednané Územní prognózy Jihomoravského kraje ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska rozsahu území tato strategie znamená pořízení dílčích ÚP VÚC. Na 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 15. 12. 2005 vzal tento orgán Jihomoravského kraje na vědomí způsob pořizování ÚP VÚC Břeclavska a bylo přijato usnesení na změnu názvu z ÚP VÚC okresu Břeclav na ÚP VÚC Břeclavska. V příloze Vám předáváme kopii usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1204/04/Z27. Kopie usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva jihomoravského kraje ze dne 15. 12. 2005 Vám již byla předána [viz bod 2) Žádosti].
 
k bodu 2) Žádosti:
  
            Požadované informace Vám již byly poskytnuty přípisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 105412/2006 ze dne 24. 8. 2006 a elektronicky dne 8. 3. 2006, a to na základě žádosti o informace, která je vedena pod č.j. JMK 26066/2006. Požadované informace Vám tudíž byly ze strany povinného subjektu poskytnuty a máte je tedy k dispozici. Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k bodu 2) Žádosti nedisponujeme.
 
k bodu 3) Žádosti:
  
Projednání a následné schvalování ÚP VÚC je upraveno zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(platného, resp. účinného do 31. 12. 2006), jedná se tedy o skutečnosti, které vyplývají ze zákonné úpravy. Vámi požadované informace dle bodu 3) Žádosti se vztahují k vysvětlení právní situace dotýkající se projednávání a schvalování Územních plánů velkých územních celků, tedy k samotnému výkladu této problematiky.
 
Informací (na kterou se vztahuje informační povinnost povinného subjektu) se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v  elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního s tím, že informací dle uvedeného zákona není počítačový program (viz ustanovení § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb.).
 
V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory. Z písm. b) Žádosti však vyplývá, že požadujete právní výklad k Vámi uvedenému dotazu. S ohledem na výše uvedené ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. konstatujeme, že do působnosti Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů nespadá poskytování výkladu právních norem či zaujímání právních, resp. odborných stanovisek na dotazy žadatele (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze SJS 769/2006 10 Ca 174/2005 – 20).
 
k bodu 4) Žádosti:
 
Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 9. 11. 2006 včetně příloh Vám již byl poskytnut dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 36751/2007
ze dne 19. 3. 2007; tato požadovaná informace Vám tudíž byla ze strany povinného subjektu poskytnuta a máte ji tedy k dispozici. Dále má povinný subjekt k bodu 4) Žádosti k dispozici zápis ze zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 15. 12. 2005 včetně příloh. Poskytnutí této informace je však spojeno s určitými náklady na její vydání. Proto jste byli dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 56054/2007 ze dne 26. 4. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady za tuto požadovanou informaci. Po zaplacení úhrady Vám bude tato požadovaná informace, resp. zápis ze zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 15. 12. 2005 včetně příloh poskytnut.
 
k bodu 5) Žádosti:
  
            Požadované informace Vám již byly poskytnuty přípisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: .JMK 105412/2006 ze dne 24. 8. 2006. Požadované informace Vám tudíž byly ze strany povinného subjektu poskytnuty a máte je tedy k dispozici. Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k bodu 5) Žádosti nedisponujeme.          
 
k bodu 6) Žádosti:
 
Projednání a následné schvalování ÚP VÚC je upraveno zákonem č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(platného, resp. účinného do 31. 12. 2006), jedná se tedy o skutečnosti, které vyplývají
ze zákonné úpravy. Vámi požadované informace dle bodu 6) Žádosti se vztahují k vysvětlení právní situace dotýkající se projednávání a schvalování Územních plánů velkých územních celků, tedy k samotnému výkladu této problematiky.
 
Informací (na kterou se vztahuje informační povinnost povinného subjektu) se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního s tím, že informací dle uvedeného zákona není počítačový program (viz ustanovení § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb.).
 
V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory. Z písm. b) Žádosti však vyplývá, že požadujete právní výklad k Vámi uvedenému dotazu. S ohledem na výše uvedené ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. konstatujeme, že do působnosti Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů nespadá poskytování výkladu právních norem či zaujímání právních, resp. odborných stanovisek na dotazy žadatele (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze SJS 769/2006 10 Ca 174/2005 – 20).
 
 
            Žádnými dalšími informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k  Žádosti nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
Příloha:
dle textu (usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1204 / 04 / Z 27 – „Strategie pořizování územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje“  - 1 A4 jednostranná)