Informace č.j.: JMK 52578/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 52578/2007                     S-JMK 52578/2007 OKP                 Mgr. Doleželová/541651213                  2. 5. 2007                                       
 
114 RJMK bod 7 - poskytnutí informace
 
 
            dne 21. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 114 RJMK bod 7“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 7 na 114.  zasedání RJMK“.
 
            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 7 na 114. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to titulní list (viz dikce Žádosti „tzv. košilka“), důvodovou zprávu a přílohy, kterými jsou:
-         návrh „Dodatku pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého a velkého rozsahu Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem“, a
-         návrh úplného znění „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého a velkého rozsahu Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem“.
 
             
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
                                                                                   
Přílohy: dle textu