Informace č.j.: JMK 51254/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 51254/2007                   S-JMK 51254/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213             2. 5. 2007                                             
 
 
Výkon dozoru nad JMK - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 18. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – výkon dozoru nad JMK“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „MMR bylo z MV požádáno o vyjádření ve věci výkonu dozoru MV nad JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko V této věci jednali na různých orgánech a institucích ‚hejtam‘, radní ing. Procházková, a další osoby včetně ‘zamětnaců‘ KrÚ JMK. Požadujeme sdělit kdo z členu ‘radu‘ a kdo ze zaměstnanců Krajského úřadu jednal v předmětné věci, kdy a s kým
a) z Ministerstvem vnitra
b) z Ministerstvem dopravy
c) z Ministerstvem pro místní rozvoj
d) z Ministerstvem životního prostředí
a to za ‘dobdobí‘ od 1.1.2007 a požadujeme předat veškerou korespondenci související s těmito jednáními.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy, ‘dokumnety‘ předané osobně“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            V dané věci proběhlo jednání hejtmana Jihomoravského kraje s Ing. Petrem Pávkem, náměstkem ministra pro bytovou politiku, územní plánování a stavební řád z Ministerstva
pro místní rozvoj, které se uskutečnilo dne 6. 3. 2007. Schůzka byla dohodnuta telefonicky; žádnými písemnými dokumenty, resp. informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v dané věci nedisponujeme.
 
            Dále v předmětné věci dne 29. 3. 2007 jednala s Ing. Pávkem členka Rady Jihomoravského kraje Ing. arch. Procházková. V tomto případě se jednalo o informativní schůzku bez záznamu. Žádné písemné dokumenty, resp. informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v předmětné záležitosti  nemáme k dispozici.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního   
                                                                           vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.