Informace č.j.: JMK 49078/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                             Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 49078/2007                    S-JMK 49078/2007 OKP         Mgr. Doleželová/541651213                           26. 4. 2007                                            
 
 
Varianty byly prověřovány na úrovni kraje - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 15. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – varianty byly prověřovány na úrovni kraje“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti s odkazem na Vámi přiložený novinový článek „Brněnský úhel pohledu“ požadujete předat
a)      kopie dokumentů, které dokládají, že varianty přes Břeclav byla prověřovány úrovni kraje
b)      kopii ‚dokumnetů‘, které dokládají opak, tj. že Zastupitelstvo kraje může právoplatně
(s věcným dopadem do procesu pořizování územně plánovací dokumentace) hlasovat
o jednotlivých elementech územního plánu a Zastupitelstvo mohlo tedy
‘právplatně‘ hlasovat zda se varianta spojení Brna a Vídně bude posuzovat nebo ne.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
písm. a) Žádosti:
 
            Věta „nutno podotknout, že varianty byly prověřovány i na úrovni kraje …“ citovaná ve Vámi přiloženém novinovém článku se vztahuje k předcházejícímu textu tohoto novinového článku (vyhledávácí studie, z níž vzešlo pět variant) a nesouvisí tedy s variantou přes Břeclav. Ve Vámi přiloženém novinovém článku nebylo uvedeno, že byla na úrovni Jihomoravského kraje prověřována varianta přes Břeclav. Žádost, resp. písm. a) Žádosti se tudíž nevztahuje k obsahu textu uvedeném ve Vámi přiloženém novinovém článku.
           
Povinný subjekt v dané věci nedisponuje žádnými informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
písm. b) Žádosti:
 
            Schvalování Územního plánu velkého územního celku Břeclavska je upraveno zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (platného, resp. účinného do 31. 12. 2006) a dále zákonem č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; jedná se tudíž o skutečnosti, které vyplývají z příslušné zákonné úpravy.
 
            Vámi požadované informace dle písm. b) Žádosti se vztahují k vysvětlení právní situace dotýkající se schvalování Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, tedy k samotnému výkladu této problematiky.
 
Informací (na kterou se vztahuje informační povinnost povinného subjektu) se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního s tím, že informací dle uvedeného zákona není počítačový program (viz ustanovení § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb.).
 
V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory. Z písm. b) Žádosti však vyplývá, že požadujete právní výklad k Vámi uvedenému dotazu. S ohledem na výše uvedené ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. konstatujeme, že do působnosti Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů nespadá poskytování výkladu právních norem či zaujímání právních, resp. odborných stanovisek na dotazy žadatele (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze SJS 769/2006 10 Ca 174/2005 – 20).
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního