Informace č.j.: JMK 55710/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 55710/2007                    S-JMK 49086/2007 OKP         Mgr. Doleželová/541651213                         25. 4. 2007                                             
 
 
Návrh změny 5.01 ÚP Břeclavi – OÚPSŘ + OD - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 15. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – návrh změny 5.01 ÚP Břeclavi – OÚPSŘ + OD“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Požadujeme předat veškerou korespondenci
a)      odboru OÚPSŘ
b)      odboru dopravy
ve věci návrhu změny 5.01 ÚP Břeclavi.
Nepožaduje se předat ani vlastní textová a grafická dokumentace, ani posuzování vlivů na ŽP.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
 
  V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k Žádosti, resp. jejím jednotlivým písmenům poskytujeme Vámi požadované informace,  a to:
 
 1. kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 158391/2006 ze dne 18. 12. 2006 s názvem „Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 5.01 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Břeclav“ (předáno bez přílohy, která nebyla součástí předmětného dopisu),
 2. kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 37998/2005 OÚPSŘ ze dne 26. 10. 2005 s názvem „Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Břeclav“,
 3. kopii dopisu Městského úřadu Břeclav č.j.: MUBR 18582/2005 ORR – PJ ze dne 30. 9. 2005 s názvem „Zaslání dohodnutého návrhu zadání změny č.5 ÚPN SÚ Břeclav ve smyslu § 20 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění nadřízenému orgánu územního plánování a žádost o stanovisko“ včetně přílohy č. 1, kterou je „Vyhodnocení z projednávání návrhu zadání změn č.5 ÚPN SÚ Břeclav“,
 4. kopii dopisu Městského úřadu Břeclav č.j.: MUBR 49839/2006 ORR – PJ ze dne 15. 9. 2006 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 5.01 Územního plánu SÚ Břeclav a žádost o stanovisko“ včetně „Rozdělovníku“,
 5. kopii dopisu Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 11986/06-10331 ze dne 21. 11. 2006 s názvem „Břeclav, okres Břeclav, kraj Jihomoravský projednání návrhu změny č. 5.01 ÚPNSÚ“,
 6. kopii dopisu Městského úřadu Břeclav č.j.: ORR/ÚP – 1034/04 – PJ ze dne 20. 5. 2004 nazvaný „Průvodní dopis k žádosti o vyjádření ke změně č.4 a č.5 ÚP SÚ Břeclav“,
 7. kopii sdělení Městského úřadu Břeclav č.j.: ORR/ÚP – 1033/04 – PJ ze dne 20. 5. 2004 s názvem „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu SÚ Břeclav veřejnou vyhláškou a žádost o vyjádření“,
 8. kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.. JMK 22894/2004/OÚPSŘ ze dne 25. 6. 2006 s názvem „Vyjádření v rámci projednání zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Břeclav“,
 9. kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 119942/2006 ze dne 1. 11. 2006 s názvem „Vyjádření k návrhu změny č. 5.01 územního plánu SÚ Břeclav“,
 10. kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 1134117/2006 ze dne 23. 10. 2006 s názvem „Vyjádření k návrhu změny č. 5.01 územního plánu SÚ Břeclav“,
 11. kopii dopisu Městského úřadu Břeclav č.j.: MUBR 70840/2005 ORR – PJ ze dne 13. 12. 2006 s názvem „Zaslání dohodnutého návrhu zadání změny č.5.01 ÚPN SÚ Břeclav ve smyslu § 25 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění nadřízenému orgánu územního plánování a žádost o stanovisko“ včetně:
-         přílohy č. 1 („Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy ke sloučenému konceptu a návrhu změny č.5.01 Územního plánu SÚ Břeclav s vyjádřením, jak byl dohodnut“),
-         přílohy č. 2 („Vyhodnocení námitek a nesouhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb a návrh rozhodnutí o nich“; v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25. 4. 2007 č.j.: JMK 49086/2007),
-         přílohy č. 3 („Vyhodnocení připomínek občanů“),
-         přílohy č. 3a („Vyhodnocení připomínek ostatních organizací a správců sítí“),
-         přílohy č. 4 („Vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů“),
-         přílohy č. 5 („Vyhodnocení souladu změny č.5.01 Územního plánu SÚ Břeclav s Územním plánem velkého územního celku“),
-         Prezenční listiny“, a
-         sdělení Městského úřadu Břeclav ze dne 15. 9. 2006 č.j.: MUBR 49820/2006 ORR-PJ s názvem „Veřejná vyhláška o zahájení projednávání návrhu změny č. 5.01 Územního plánu SÚ Břeclav“ včetně „Rozdělovníku“.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v předmětné věci nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu