informace č.j.: JMK 49137/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 49137/2007                   S-JMK 49137/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213           26. 4. 2007                                           
 
 
Korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 15. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra - II“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Z podnětu ministra kultury ze dne 31.1.2007 zaslaného ministru vnitra byl zahájen postup dle ust. para 81 a násl. zákona č. 129/2000 o krajích v souvislosti s pořizováním a schvalování územního plánu velkého územního celku Břeclavsko. Ministerstvo vnitra dopisem z 12.2.2007 informovalo, že požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o přezkum zákonnosti přijímání předmětného územního plánu a že si vyžádalo
také podklady od JMK. Zatím nám byl vydán dopis MV čj. ODK-348/1-2007 ze dne 12. února 2007 a dopis JMK 22394/2007 ze dne 21. února 2007. ‚Požadaujeme‘ předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho ‚orgnau‘ s
a) Ministerstvem vnitra
b) MŽP
c) Ministerstvem dopravy
d) Ministerstvem kultury
e) Národním památkovým úřadem
f) Ministerstvem pro místní rozvoj
a to v předmětné věci a za období od 1.1.2007.mimo výše citovaných sdělení.
Dále požadujeme sdělit
g) kdy a kde proběhla jednání v dané věci s MV,
h) kdo se jich z JMK zúčastnil
a požadujeme předat
i) prezenční listiny z těchto jednání
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i EMAILOVÁ, zápisy/záznamy a dokumenty předané osobně.
“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Ministerstva vnitra č.j.: ODK-348-11/1-2007
ze dne 2. 4. 2007 s názvem „Sdělení“.
 
k písm. f) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. 4. 2007 č.j.: 5671/07 – 84/135 s názvem „Stanovisko k procesu přijímání Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, schváleny zastupitelstvem Jihomoravského kraje 9.11.2006“, který byl Krajskému úřadu Jihomoravského kraje zaslán na vědomí, a to bez příloh.
 
k písmenům g), h) a i) Žádosti:
 
Žádná jednání v dané věci ze strany Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů s Ministerstvem vnitra neproběhla. Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                    
                                                     
 
Přílohy: dle textu (2 A4 jednostranné)