TK 20. 4. 2007

Tisková konference 20. dubna 2007

 

Na tiskové konferenci informoval náměstek hejtmana Igor Poledňák zde informoval o bodech zasedání krajského zastupitelstva, které se týkají meziregionálních aktivit JMK.. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil přítomné novináře se dvěma aktualitami z oblasti životního prostředí. Zástupci Jihomoravského krajského atletického svazu Ctibor Nezdařil a Michael Svoboda na tiskové konferenci následně představili dvě sportovní akce, které se konají pod záštitou a za přispění JMK. Více informací najdete také na www.brnenskebehy.cibasport.cz a http://www.athletics-czech.com/ .

 

  

Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (JMK) na svém zasedání dne 19. dubna 2007 odsouhlasilo Radou JMK navrženou realizaci projektu „Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii“ a odsouhlasilo též prioritní oblasti, které bude Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii prosazovat. Předpokládané náklady na zřízení kanceláře a provoz Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii jsou cca 1 500 000 Kč v roce 2007. Předpokládaný rozpočet na rok 2008 je cca 4 000 000 Kč. Prioritními oblastmi, které bude Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii prosazovat, jsou: moderní technologie a produkty s vysokou přidanou hodnotou, vzdělávání, kvalitní životní prostředí a krajina, zemědělství  a rozvoj venkova, transport.

Prioritní oblasti budou každoročně upřesňovány v rámci tzv. koordinační skupiny pro záležitosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii, a to na základě Pracovního programu Evropské komise, v němž jsou vždy vymezeny konkrétní kroky a aktivity, které plánuje Evropská komise realizovat v dalším roce. Záměr zřídit  od roku 2007 zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu v budově tzv. Czech Pointu schválila Rada Jihomoravského kraje již na své 80. schůzi 14. 8. 2006. Jedná se o budovu v centru Bruselu, ve které bude mít sídlo většina českých institucí a agentur, např. Velvyslanectví ČR, České centrum, CzechTrade, CzechInvest či CEBRE a také osm krajů ČR. Budova Czech Point se nachází na ulici Trone 60 v bezprostřední blízkosti Evropské komise a nedaleko Evropského parlamentu a je vybavena potřebnými sítěmi a zázemím. Pro kraje bude vyčleněno jedno celé patro o ploše cca 600 m2 a budou zde připraveny kanceláře pro všechny kraje a společná jednací místnost. V Czech Pointu bude mít kromě Jihomoravského kraje svou kancelář prozatím osm krajů, a to Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj. Oficiální otevření Czech Pointu se předpokládá na začátku září 2007. Ze zkušeností českých i zahraničních regionálních zástupců v Bruselu vyplývá, že nejobtížnější, ale také nejdůležitější pro přínosné regionální zastoupení při EU je účinný systém komunikace mezi zástupcem v Bruselu, vysílajícím regionem a subjekty působícími v Jihomoravském kraji. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii bude přínosné nejen pro Jihomoravský kraj ve smyslu úřadu, ale hlavními uživateli zastoupení budou zejména všechny subjekty působící v Jihomoravském kraji, které budou prosazovat poznatky získané od institucí EU přímo v regionu.

 

Dohoda o spolupráci s departementem Gers

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (ZJMK) na svém zasedání dne 19. dubna 2007 schválilo Dohodu o spolupráci mezi departementem Gers (Francouzská republika) a Jihomoravským krajem (Česká republika).

V rámci usilování o vytvoření partnerství Jihomoravského kraje s francouzským regionem/departementem se uskutečnily v průběhu roku 2006 k recipročním návštěvám mezi departementem Gers a Jihomoravským krajem.

Obě strany vyjádřily úmysl rozvíjet zájmy především institucionálního a kulturního charakteru a zájmy týkající se výměn zkušeností a vědomostí, zejména pak výměn žáků středních škol. Aktivní spolupráce probíhá mezi Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích a Vinařským lyceem v Riscle (návštěva SOŠ Valtice v Gers se uskutečnila v září 2006, návštěva francouzských žáků na jižní Moravě se připravuje na květen 2007).

Návštěva francouzské delegace v září 2006 vedená místopředsedou Generální rady Gers René Daubriacem (během které francouzská strana projevila silný zájem uzavřít partnerství s Jihomoravským krajem, jež byl podpořen hejtmanem Jihomoravského kraje) byla prvním konkrétním krokem k přípravě dohody o spolupráci mezi oběma regiony.

Přípravné práce na textu smluvního dokumentu byly zahájeny v září 2006. Text dohody vypracovala jihomoravská strana na základě původního francouzského návrhu. Slavnostní podpis dohody by se měl uskutečnit v Gers v září 2007 (dřívější podpis je ztížen vzhledem k období voleb ve Francii a pozastavení vydávání rozhodnutí Generální rady).

 

 

 

 

 

Meziregionální spolupráce se subjekty veřejné správy v Srbsku

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (JMK) na svém zasedání dne 19. dubna 2007 schválilo poskytnutí humanitárního peněžitého daru „Regionalne agenture za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlje“ ve výši 166.005 eur z Fondu zahraniční pomoci JMK na realizaci projektů:

-         „Rekonstrukce filtračního zařízení v Jarmenovcích – II. fáze“

-         „Provedení kanalizační sítě“

-         „Zlepšení životního prostředí v opštině Rača založením provozu na recyklaci plastových obalů“

-         „Vypracování projektu na výstavbu silnice a fekální kanalizace v mini-průmyslové zóně v Kusovci“

-          „Dokončení části plynovodu na centrálním zařízení na čističce odpadních vod – sanace plynového motoru“

-         „Vypracování plánu detailní regulace průmyslové zóny Lapovo – II. fáze“

 

Dále Zastupitelstvo JMK schválilo poskytnutí humanitárního peněžitého daru „Regionalne agenture za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlje“ ve výši 7.000 eur z Fondu zahraniční pomoci JMK na realizaci projektu Talentovaní srbští studenti a schválilo též poskytnutí finanční podpory ve formě dotace ve výši 49.000 Kč Statutárnímu městu Brno na uskutečnění opravy vojenského válečného hrobu generála Františka Alexandra Zacha na Ústředním hřbitově města Brna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Dohody o spolupráci mezi JMK a Zadarskou župou 

Ve dnech 15. - 18. dubna 2007 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta představitelů Jihomoravského kraje (JMK) v čele s hejtmanem Stanislavem Juránkem do Zadaru (Chorvatsko), v rámci které došlo k podpisu Dohody o spolupráci mezi JMK a Zadarskou župou. Mise se zúčastnili také představitelé měst, obcí a dalších institucí, nechyběli ani zástupci podnikatelské obce.

K samotnému podpisu DOHODY O SPOLUPRÁCI MEZI JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A ZADARSKOU ŽUPOU došlo 16. dubna 2007 v rámci Slavnostního dne Zadarské župy. Podpis Dohody se uskutečnil na divadelním pódiu v městském divadle, přihlíželo mu na 500 hostů. Dohodu podepsali hejtman JMK Stanislav Juránek a župan Zadarské župy Ivo Grbić. 

Po slavnostním aktu došlo též k podpisu Dohody o spolupráci mezi Regionální rozvojovou agenturou JM a Regionální rozvojovou agenturou Zadar - jedná se o první konkrétní bod spolupráce mezi JMK a Zadarskou župou.

Následujícího dne (17. 4. 2007) podnikatelské subjekty zahájily vzájemná bilaterální jednání.

O Jihomoravský kraj byl ze stran sdělovacích prostředků, občanů Zadaru a diplomatické obce velký zájem. Všechny strany (podnikatelé, politická reprezentace, komory apod.) vyjádřily s pracovní cestou spokojenost, rýsuje se velmi plodná spolupráce mezi městy Kyjov – Biograd na Moru a Městskou částí Brno-Bystrc – Bibinje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář o památkové péči za účasti delegace z Utrechtu

 

Ve dnech 23. – 26. 4. 2007 se uskuteční v Jihomoravském kraji seminář „Role a vztahy veřejné správy v oblasti kulturního dědictví“. Semináře se zúčastní pracovníci odboru kultury úřadu provincie Utrecht a pracovníci odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 V říjnu 2006 byla podepsána mezi Jihomoravským krajem a provincií Utrecht Dohoda o spolupráci. Oba regiony se rozhodly spolupracovat mj. v oblasti kultury (realizace výměnných stáží a pobytů, spolupráce na společných projektech). Utrechtská strana projevila velký zájem o hlubší poznání problematiky památkové péče v ČR a role regionální a místní správy v oblasti péče o kulturní dědictví. Zájem o výměnu zkušeností se týká i spolupráce různých aktérů v této oblasti (nejen veřejné správy, ale i vlastníků památkových objektů, nestátních neziskových organizací, veřejnosti atd.) a jejich vzájemné komunikace.

Program semináře tvoří úvodní přednášková část, kdy se zástupci odboru kultury provincie Utrecht seznámí se základními principy české památkové péče, s rolí státu a regionální samosprávy v této oblasti, s využitím geografického informačního systému pro potřeby památkové péče v JMK. Další program je naplněn návštěvou několika památkových objektů, diskusí s jejich vlastníky, zástupci neziskových organizací, kulturních institucí a místní a regionální samosprávy – např. v Boskovicích, Rajhradě, Mikulově.

 

Z programu:

 

23. 4. 2007

16.15                          přijetí delegace v budově JMK v místnosti č. 20.

16.45 – 17.15              Památková péče v českých zemích – tradice a současnost - přednese ředitel Národního památkového ústavu PhDr. Petr Kroupa

17.15 – 17.30              Ochrana kulturního dědictví a role státu - poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Petr Pleva

17.30 – 17.45              Postavení krajů v památkové péči – mezi státem a vlastníky - vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Tomáš Drobný

17.45 – 18.15              prezentace geografického informačního systému odboru kultury a památkové péče - referent oddělení památkové péče Mgr. Rostislav Šmuk

18.15 – 19.00              přesun do areálu Vaňkovka

19.00 – 20.00              diskuze s občanským sdružením Vaňkovka na téma občanské iniciativy a záchrana industriálnch památek, prohlídku areálu Vaňkovka povede Ing. arch. Eva Staňková


 

24.4.2007

9.00 – 11.00                přivítání místostarostkou města Boskovice Ing. Jaromírou Vítkovou a panem Dominikem Božkem na zámku v Boskovicích, diskuse s vlastníkem na téma vztahy vlastníků památek s veřejnou správou, role místní samosprávy v ochraně místního kulturního dědictví, prohlídka zámku

11.00 – 12.00              prohlídka města Boskovice (Městská památková zóna, židovská čtvrt, synagoga) 

13.30                          odjezd do Brodku u Prostějova

14.30 – 16.00              přivítání JUDr. Richardem Belcredim na zámku, diskuse s vlastníkem na téma vztahy vlastníků památek s veřejnou správou

 

25.4.2007

8.00                            odjezd do Rajhradu

8.30 – 10.30                diskuse s vlastníkem a občanským  sdružením Polypeje (zástupce občanského sdružení Filip Manoušek) na téma občanské sdružení, církve  a veřejná správa, prohlídka kláštera - převor P. Augustin Gazda, a památníku písemnictví

10.30                          odjezd na Památník Mohyla míru (Austerlitz)

11.00 – 12.15              prohlídka památníku Mohyla míru a muzea - Mgr. Antonín Reček, ředitel muzea Brněnska

13.30 – 14.00              přivítání Ing. Jiřím Doležalem, místostarostou města Slavkov u Brna v budově městského úřadu

14.00 – 17.00              diskuse se zástupci města a muzea na téma samospráva, příspěvkové organizace a ochrana kulturního dědictví, prohlídka zámku a  muzea – s ředitelkou Historického muzea ve Slavkově u Brna paní Janou Omar

 

                       

26.4.2007

8.00                            odjezd do Mikulova

9.00 – 11.00                přivítání ředitelem Regionálního muzea Mgr. Petrem Kubínem na zámku v Mikulově, diskuse se zástupci Spolku přátel Mikulova a Muzejního spolku na téma zájmová sdružení a veřejná správa, prohlídka  muzea

11.00 – 12.00              přivítání starostou města Mikulova Rostislavem Koštialem, prohlídka Dietrichštejnské hrobky a Městské památkové rezervace Mikulov

12.00 – 13.45              oběd v Mikulově za účasti radního Jihomoravského kraje Ing. Jana Letochy, diskuze, zhodnocení a závěry z workshopu.

 

 

Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) vyhlásil Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji.

Soutěž je v souladu s projektem EVVO „Podpora zeleného úřadování všech stupňů veřejné správy v Jihomoravském kraji“. Princip soutěže spočívá v zodpovězení otázek, viz dotazník (příloha č. 1 pro úřad a příloha č. 2 pro instituci), které jsou zároveň hlavním kritériem pro vyhodnocení soutěže.

Soutěž bude vyhodnocena ve dvou kategoriích - kategorie úřady a kategorie instituce v září letošního roku Krajskou koordinační skupinou jmenovanou ředitelem krajského úřadu. Oceněn bude nejaktivnější úřad a instituce, a to předáním certifikátu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje za podporu principů zeleného úřadování a propagaci ekologicky příznivého chování úřadu/instituce.

Do soutěže se mohou hlásit úřady či jiné instituce veřejné správy, které sídlí na území Jihomoravského kraje zasláním příslušného formuláře do 30. června 2007 na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Veškeré podrobné informace jsou zveřejněny na Ekoportálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=3778&TypeID=1 .

Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji se poprvé uskutečnila loni. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 12. září 2006. Ceny (výtvarné originály z dílny Ing. Michala Pavlovského) za 1. místo v kategorii „úřady“ převzaly Městský úřad Hodonín a Městský úřad Boskovice. V rámci kategorie „instituce“ se na 1. místě umístila Kancelář veřejného ochránce práv. Za aktivní podporu této soutěže byly dále oceněny – MěÚ Kuřim, OÚ Tvarožná Lhota, OÚ Lysice, MěÚ Bzenec, MěÚ Velké Opatovice, MěÚ Strážnice, MěÚ Šlapanice, MěÚ Kyjov, MěÚ Pohořelice, OÚ Bílovice nad Svitavou.

 

 

 

 

JIHOMORAVSKÝ

DEN ZEMĚ NA HRADĚ VEVEŘÍ

 

Přijdou tropy do Evropy?

 

21. – 22. 4. 2007

 

V letošním roce se Lipka rozhodla navázat na úspěšné projekty z let 2002, 2003 a 2005 a uspořádat jihomoravský Den Země opět na hradě Veveří. Pestrý program na téma změny klimatu na naší planetě připravuje Lipka ve spolupráci s dalšími „zelenými“ organizacemi. (Veronica, Nadace Partnerství, Nesehnutí, Rezekvítek, Hnutí Brontosaurus a další). Letošní Den Země na hradě Veveří nese název Přijdou tropy do Evropy? Pro návštěvníky, zejména rodiny s dětmi, se připravují stanoviště zahrnující nejen zábavné aktivity pro děti a dospělé. Připravena bude také řada aktuálních informací  o ovzduší, o vlivu klimatických změn na biologickou rozmanitost (biodiverzitu) nebo informace o biozemědělství. Na stanovištích také návštěvníci mohou získat informace, jak  naložit s odpady nebo jak šetrně hospodařit v domácnosti. Dále se veřejnost může zamyslet nad tím, jaké dopady na planetu má  náš výběr kupovaného zboží. Každý návštěvník dostane aktuální informace sepsané v brožuře. 

V nádvoří hlavního hradu budou již tradičně ke shlédnutí ukázky starých řemesel, s možností si některé techniky též vyzkoušet či koupit již hotové výrobky. Program bude dále doplněn kulturním vystoupením dětských tanečních a pěveckých souborů.

Návštěvníci hradu si budou moci s průvodci projít již opravené a zpřístupněné části hradu.

O dobré vegetariánské občerstvení se postarají odborníci na zdravou výživu, ale bude otevřené i hradní občerstvení.

Na sobotní podvečer je pozvaná temperamentní hudební skupina GuloČar.

Na hrad se chystají turisté, kteří na Veveří přijdou ze Žebětína. Sportovně založení návštěvníci se mohou účastnit společného běhu a cyklojízdy na hrad. Další vhodnou možností dopravy budou posílené autobusové spoje městské hromadné dopravy nebo lodní přeprava.

Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj a koná se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.

Pavlína Horká (tel. 731 110 943), Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání