Informace č.j.: JMK 52475/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                    SpZn.:                                Vyřizuje/linka                                         Brno
JMK 52475/2007               S-JMK 46486/2007 OKP            Mgr. Doleželová/541651213                          20. 4. 2007                
                                           
 
Stanovisko odboru dopravy – poskytnutí informace
 
           
Vážení,
 
dne 9. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – stanovisko odboru dopravy“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „sdělením č. JMK38912/2006 vydal odbor dopravy stanovisko k návrhu ÚP VÚC Břeclavsko.
Požadujeme sdělit
a) kdo sdělení JMK 27398/2006 podepsal
b) proč sdělení nepodepsal doc. Pavlíček, když lhůta pro podání stanoviska byla velmi dlouhá
c) kdo byl oprávněn dne 19.5.2006 za odbor dopravy podepisovat dokumenty
a předat kopii
d) veškeré korespondence (včetně emailové) ve věci předmětného sdělení JMK 27398/2006 mimo kopie JMK27398/2006
Korespondencí ‘s erozumí‘ veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
 
            Písm. d) Žádosti bylo povinným subjekt shledáno za formulované příliš obecně
a proto jste byli podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. dne 11. 4. 2007 dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46486/2007 vyzváni k upřesnění písm. d) Žádosti (k dnešnímu dni zatím z Vaší strany neupřesněno).
 
K písmenům a), b) a c) Žádosti Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
Sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odboru územního plánování a stavebního řádu) č.j.: JMK 27398/2006 podepsala vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ing. arch. Hamrlová.
 
k písm. b) Žádosti:
 
Sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje (odboru dopravy) č.j.: JMK 38912/2006 nepodepsal doc. Ing. Pavlíček, CSc., neboť v době jeho vyhotovení nebyl přítomen. Sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 27398/2006 nepodepsal doc. Ing. Pavlíček, CSc., protože se jedná o sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje a v souladu s interními předpisy Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebyl (resp. není) oprávněn k podpisu tohoto sdělení [k podpisu sdělení JMK 27398/2006 viz uvedené k písm. a) Žádosti].
 
k písm. c) Žádosti:
 
Seznam osob oprávněných za odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje byli dne 19. 5. 2006 „podepisovat dokumenty“ přikládáme v příloze.
 
 
            Žádnými dalšími informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písmenům a, b) a c) Žádosti nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
Příloha:
Seznam zaměstnanců odboru dopravy – oprávněných úředních osob ke dni 19. 5. 2006
(1 A4 jednostranná)