foto 1 foto 2

Michal Hašek reaguje na tvrzení o údajné neprůhlednosti dotačního systému JMK

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek reaguje na kritiku předsedy krajské organizace TOP 09 Jana Vituly ve věci údajné neprůhlednosti dotačního systému JMK:

 

Vážený pane předsedo,

Vaše mediální výroky k dotační politice Jihomoravského kraje mne nutí, abych věcně zareagoval, neboť Vaši argumentaci považuji za přinejmenším zcestnou. Jelikož jste Vaše tvrzení učinil veřejně prostřednictvím médií, volím i já odpověď, s níž se mohou seznámit média i veřejnost.

To, že kraje poskytují dotace, považuji, patrně na rozdíl od Vás, za jednu ze základních funkcí krajských samospráv. Otázkou k diskuzi jistě je, jak velký objem finančních prostředků má být do této oblasti směřován, a které subjekty a činnosti mají být podporovány. Byl bych samozřejmě rád, kdyby kraje nemusely suplovat roli státu při zajišťování základních služeb občanům. Tato Nečasova vláda, v níž jsou zastoupeni i ministři z Vaší politické strany, ovšem nutí kraje, aby formou dotací podporovaly například fungování základních složek Integrovaného záchranného systému.

Pevně věřím, že jste své vyjádření též předem konzultoval se starosty obcí v Jihomoravském kraji, kterými se Vaše strana tak často a ráda zaštiťuje. Denně se totiž obracejí na vedení Jihomoravského kraje s žádostmi o dotace. Obecní rozpočty jsou v současné době opravdu napjaté a dotace z krajského rozpočtu představuje často jedinou možnost, jak mohou malé obce dosáhnout na finanční prostředky nad rámec svých skromných příjmů.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje také umožňují udržet standard služeb, které poskytuje neziskový sektor v sociální či zdravotní oblasti. Kraj podporuje i rozvoj sportu, a to zejména na mládežnické úrovni, mnohá sportoviště a sportovní oddíly mohou dále existovat právě jen díky podpoře ze strany Jihomoravského kraje.

Za krajně manipulativní lze označit Vaše tvrzení o netransparentnosti dotačního procesu. Za pikantní považuji zejména skutečnost, že kritika zaznívá z úst člověka, který byl po celé jedno volební období předsedou Finačního výboru Zastupitelstva JMK, tedy osobou přímo se podílející na nastavení dotačního systému. Není také pravdou, že TOP 09 nemá politický vliv na rozhodování krajské samosprávy, protože dva členové Vaší politické strany jsou zároveň členy ZJMK a hlasují o předložených návrzích na poskytnutí dotací předložených ZJMK k projednání. Na žádné schůzi ZJMK nevznesli tito zástupci TOP 09 připomínku či dotaz týkající se poskytování dotací či dotačních pravidel.

Považuji za užitečné připomenout, že k dosažení transparentního a přehledného postupu v oblasti dotací byl zřízen Dotační portál Jihomoravského kraje, na kterém žadatelé o dotace mohou nalézt informace o dotačních programech. U dotačních programů, které mají pevně daný termín ukončení příjmu žádostí, je standardně uveřejňován seznam úspěšných žadatelů. Informace o podpořených subjektech jsou také součástí Závěrečného účtu Jihomoravského kraje, jenž je každoročně zveřejňován na stránkách Jihomoravského kraje. Podrobné informace, které se vztahují právě k problematice dotací, jsou nyní dostupné na Protikorupčním portálu Jihomoravského kraje v sekci „Dotace“. V připravované aktualizaci Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, kterou bude Rada Jihomoravského kraje v brzké době projednávat, je stanoven mimo jiné cíl navrhnout a připravit platformu pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nikdy nebudu sdílet názor TOP 09, že lékem na vše je trh. Hodlám proto vždy podporovat poskytování vhodně cílené a transparentně kontrolované finanční podpory z prostředků v kraje v těch oblastech, ve kterých právě onen trh selhává. Jsem přesvědčen, že fakta, která jsem výše uvedl, jasně dokazují, že cílem Jihomoravského kraje je dosažení takového dotačního systému, který bude v maximální míře průhledný a prospěšný tam, kde se podpory ze strany státu nedostává.

S pozdravem

Michal Hašek v.r.