Informace č.j.: JMK 46473/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 46473/2007                   S-JMK 46473/2007 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213           18. 4. 2007                                           
 
 
LN 9 února 2007 - korespondence – II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 9. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – LN 9 února 2007 -  korespondence - II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti uvádíte: „Na níže připojenou žádost o informaci jste nám sdělili, že ing. arch. Procházková ‘email‘ předmětný email zaslaný Lidovým novinám vymazala. Trváme na tom, že tato informace je na Krajském úřadě JMK dostupná, neboť systém pro příjem, odesílání a archivaci emailové korespondence je standardně nastavován tak, že je pravidelně zálohován a tedy kopie emailů zůstávají k dispozici v zálohované kopii. Trváme proto na žádosti o informace a
a) požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence s LN, která předcházela uveřejnění článku (tj. domluvy o ‚uveřejněním‘, vlastního odeslání, objednávky, atd.)
b) požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence se všemi subjekty (včetně LN), která následovala po uveřejnění článku a která se vázala na tento uveřejněný článek
Korespondencí ‘s erozumí‘ veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a ‚dokumnety‘ předané osobně.
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
            O novinový článek s názvem „Proč, páni ekologové?“ byla Ing. arch. Procházková požádána telefonicky. Písemnými dokumenty - viz Vámi požadovaná „domluva o ‚uveřejněním‘“ či „objednávka“ - nedisponujeme. Předmětný článek byl odeslán e-mailem s tím, že tento pracovní e-mail byl Ing. arch. Procházkovou vymazán. Zde je třeba uvést, že v tomto případě nejde o informaci, kterou je povinný subjekt povinen mít k dispozici. Žádnými dalšími dokumenty, resp. informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v dané věci nedisponujeme.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
Závěrem konstatujeme, že výše uvedené jsme Vám sdělili ve sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 20242/2007 ze dne 26. 2. 2007. Žádnými novými ani dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního