Informace č.j.: JMK 51147/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                     SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 51147/2007                    S-JMK 39600/2007 OPO        Mgr. Doleželová/541651213                             17. 4. 2007                                            
 
 
Sdělení k R43 – obce - II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 25. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdělení k R43 – obce - II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti uvádíte: „dne 23. ledna 2007 jsme se na Vás obrátili s níže připojenou žádostí o informace. Vzhledem k tomu, že se domníváme, že Vámi poskytnuté informace nebyly úplné zasíláme tuto doplněnou a ‘upřesněneou‘ žádosti o informace. Požadujeme předat
1] veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a obcí ve věci R43 za období od 1.9.2006, a to včetně veškeré korespondence s obcí Jinačovice, městem Brnem (včetně MČ Bystrc a MČ Žabovřesky), Kuřimí, Boskovicemi , obcemi na všech úsecích R43 (D1-Kuřim, Kuřim-Svitávka, Svitávka-R35), atd.
2) veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a projektantů ve věci R43 za období
od 1.9.2006 včetně veškerých dokumentů k petici MČ Bystrc proti R43, všech úseků R43
(D1-Kuřim, Kuřim-Svitávka, Svitávka-R35), napojování R43 na síť silnic druhé a třetí třídy, atd.
3) veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a posuzovatelů SEA a EIA, MŽP, firem zajišťujících provedení SEA a EIA (Invest Projekt NNC, ing. Mertl, HBH, Enviroad, atd.)
ve věci R43 za období od 1.9.2006 (tj. včetně korespondence s odborem životního prostředí, OÚPSŘ, odborem dopravy)
Již předané dokumenty znovu nepožadujeme.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápis/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně“.
 
 
Vzhledem k tomu, že se v případě Žádosti uplatnilo ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro poskytnutí Vámi požadovaných informací prodloužena do 20. 4. 2007 (viz sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 39600/2007 ze dne 29. 3. 2007).
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
bodu 1) Žádosti:
 
Veškeré Vámi požadované informace Vámi již byly povinným subjektem předány v minulosti. Povinný subjekt žádnými dalšími Vámi požadovanými informacemi nedisponuje.
 
 
bodu 2) Žádosti:
 
V příloze Vám předáváme Vámi požadované informace, které Vám ze strany povinného subjektu dosud nebyly předány, a to kopie dokumentů ke studii přeložky silnice II/385. Jedná se o:
 
a)      dopis Dopravoprojektu Brno a.s. ze dne 1. 9. 2006 zn. Pos/2193 ve věci „’Studie přeložky sil. II/385 Čebín-Hradčany‘ (napojení na R 43), Pozvánka“,
 
b)      dopis Dopravoprojektu Brno a.s. ze dne 25. 9. 2006 zn. Pos/2531 ve věci „’Studie přeložky sil. II/385 Čebín-Hradčany‘“ včetně přílohy („Záznam z jednání na ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘ – napojení na R 43“ včetně přílohy, kterou je „Prezenční listina“),
 
c)      dopis Dopravoprojektu Brno a.s. ze dne 31. 10. 2006 4659 – 6 /2386 s názvem „Odevzdání projektové dokumentace“ včetně přílohy, která je Vám předávána na CD-ROMu (tištěná podoba předaná povinnému subjektu se shoduje s obsahem CD-ROMu).
 
Žádné další informace k bodu 2) Žádosti (které Vám ze strany povinného subjektu
dosud nebyly poskytnuty) nemáme k dispozici.
 
 
 
bodu 3) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopie:
 
a)      dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 130126/2006 ze dne 6. 11. 2006 s názvem „Žádost o vyjádření k záměru ‘Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – Staré Město‘ z hlediska ÚPD“,
 
b)      sdělení HBH Projekt spol. s r. o. ze dne 12. 10. 2006 č.j.: 1725/06 s názvem „Žádost o vyjádření stavebního úřadu k záměru ‘Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – Staré Město‘ – Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. z hlediska ÚPD“ včetně přílohy („1x Přehledná situace 1:20 000“).
 
Žádnými dalšími informacemi k bodu 3) Žádosti (které Vám ze strany povinného subjektu dosud nebyly poskytnuty) nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                             
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu