Informace č.j.: JMK 50330/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                    SpZn.:                             Vyřizuje/linka                                              Brno
JMK 50330/2007               S-JMK 39514/2007 OKP          Mgr. Doleželová/541651213                               16. 4. 2007                
                                           
 
Čistopis dokumentace ÚP VÚC Břeclavsko – předané dokumenty – II – poskytnutí informace
 
           
Vážení,
 
 
dne 24. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – Čistopis dokumentace ÚP VÚC Břeclavsko – předané dokumenty - II“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „Zaslali jsme Vám níže připojenou žádost o informaci. Sdělením
čj. JMK 12595/2007 jste na bod d) odpověděli, že
‘… rozpočtové prostředky vynaložené na financování ÚP VÚC Břeclavska byly vynaloženy v souladu se schváleným rozpočtem roku 2006. Finanční prostředky nelze převádět. Vzhledem k výše uvedenému nemůže OÚPSŘ mít žádné rozpočtové opatření v této věci.‘ 
a) Vzhledem k tomu, že SOD byla uzavřena s plným krytím z rozpočtu 2005 a v roce 2005 se údajně na tuto SOD ni nečerpalo, požadujeme předat kopie dokumentů (včetně rozpočtových opatření) které dokládají, na jaké účely bylo vydáno cca 1.6 ‚milonu‘ korun, které byly při podpisu smlouvy v roce 2005 na plnění podle této smlouvy z rozpočtu na rok 2005 rezervovány.
b) Vzhledem k tomu, podle věcné náplně rozpočtu JMK na rok bylo alokováno
§ 3635 – Územní plánování
  • Územní plán velkého územního celku 2 255 tis. Kč

-         zpracování  návrhu  Územního  plánu velkého územního celku okresu Znojmo a návrhu Územního plánu velkého územního celku okresu Břeclav

požadujeme předat dokumenty (včetně rozpočtových opatření), které dokládají za jaké činnosti byla tato částka vydána a specificky kolik bylo vydáno na zpracování návrhu Územního plánu velkého územního celku okresu Znojmo
c) Vzhledem k tomu, že za kalendářní rok 2006 nedošlo k dokončení prací podle předmětné SOD a jejího dodatku č.1, požadujeme předat kopii dokumentů (včetně rozpočtových opatření), které dokládají, na jaké účely bylo využito nevyužitých 59 5000 Kč dle části SOD označené jako ‘převedení grafické dokumentace z prostředí CAD do prostředí GIS‘
d) Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na rok 2007 není explicitně počítáno s žádnou částkou na dokončení prací podle předmětné SOD, požadujeme kopie dokumentů (včetně rozpočtových opatření), které dokládají z jaké položky a s jakým schválením bylo urazeno předmětných 59 5000 Kč.
e) Požadujeme předat kopie všech objednávek od Krajského úřadu JMK vystavených
ve prospěch Urbanismus Architektura Design Studio sro za dobu od vystavení objednávky 2/05
“.
 
 
Vzhledem k tomu, že se v případě Žádosti uplatnilo ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro vyřízení Žádosti, resp. pro poskytnutí Vámi požadované informace do 20. 4. 2007.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
Finanční prostředky na úhradu Územního plánu Velkého územního celku území okresu Břeclavsko zahrnuté ve schváleném rozpočtu na rok 2005 v rámci § 3635 – Územní plánování ve výši 1 600 000,- Kč nebyly k 31. 12. 2005 na daný účel vyčerpány. Nevyčerpané prostředky z roku 2005 nebyly převedeny v roce 2005 rozpočtovým opatřením k posílení jiných výdajů a zůstaly nečerpány v upraveném rozpočtu Jihomoravského kraje k 31. 12. 2005. Část nevyčerpaných finančních prostředků v objemu 1 130 500,- Kč byla na základě usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 456/05/Z 7 ze dne 15. 12. 2005 převedena do Fondu rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2006 na realizaci financování dotačního programu „Příspěvek na zpracování územních plánů obcí a jejich změn“ pro projekty realizovatelné v roce 2006. K této finanční transakci se taktéž nevztahuje žádné rozpočtové opatření. Zbývající finanční prostředky ve výši 469 500,- Kč se staly součástí stavu na bankovních účtech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2005 a nebyly použity k financování konkrétních výdajů v roce 2006, neboť Jihomoravský kraj nedisponoval za rok 2005 s volnými finančními zdroji k rozdělení. V příloze Vám k uvedenému předáváme kopii kompletního materiálu s názvem „Grantové a dotační programy pro územní plány obcí“ předloženého na 7. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 15. 12. 2006 (je předáván titulní list a důvodová zpráva k materiálu).
 
 
 
k písmenům b) a c) Žádosti:
 
Na zpracování návrhu Územního plánu Velkého územního celku okresu Znojmo se nepokračovalo. Výdaje na akci „Územní plán velkého územního celku“ byly vyčerpány k 31. 12. 2006 ve výši 1 525 580,- Kč, a to na Územní plán Velkého územního celku okresu Břeclav. Výdaje na Územní plán Velkého územního celku okresu Znojmo nebyly čerpány. Co se týče rozpočtových opatření týkajících se akce „Územní plán velkého územního celku“, bylo v roce 2006 provedeno pouze jedno rozpočtové opatření č. 128 (usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 4225/06/R 73 ze dne 1. 6. 2006, usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 805/06/Z 13 ze dne 21. 9. 2006). Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 272 tis. Kč plánovaných na financování akce „Územní plán velkého územního celku“ na úhradu výdajů na zpracování studie „Prověření ekonomického potenciálu rozvojové zóny
Brno – Tuřany“. Rozpočtové opatření přikládáme v příloze tohoto sdělení.
 
            Dále byla Radou Jihomoravského kraje ve vztahu k výše uvedené akci provedena změna rozpisu rozpočtu č. 713 (usnesení č. 5871/06/R 96 ze dne 7. 12. 2006). Změnou rozpisu rozpočtu došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč na úhradu výdajů na zhotovení kopií schválené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v souvislosti s novou kompetencí obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změnu rozpisu č. 713 rozpočtu taktéž zasíláme v příloze.
 
            Z výše uvedeného vyplývá, že k 31. 12. 2006 činil upravený rozpočet výdajů na akci „Územní plán velkého územního celku“ částku 1 683 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 525,6 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 157,4 tis. Kč se staly součástí výsledku hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2006. Uspořená částka 157,4 tis. Kč nebyla použita k financování konkrétních výdajů Jihomoravského kraje. Rozdělení volných finančních zdrojů z roku 2006 se předpokládá v roce 2007 na červnovém zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
 
k písm. d) Žádosti:
 
Uvedená částka 59 5000 Kč nebyla k dnešnímu dni uhrazena. Finanční prostředky na dokončení prací ve výši 59,5 tis. Kč vztahující se k smlouvě o dílo na zhotovení Územního plánu Velkého územního celku okresu Břeclav jsou plánovány ve schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 v rámci § 3635 – Územní plánování, akce „Zásady územního rozvoje“ . Tyto finanční prostředky nebyly dosud čerpány, čerpání se předpokládá v průběhu roku 2007.
 
k písm. e) Žádosti:
 
            V příloze zasíláme kopie Vámi požadovaných objednávek, a  to objednávky č. 01/2006, objednávky č. 08/2005 a objednávky č. 14/2006.
 
 
 
            Žádnými dalšími informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu