Informace č.j.: JMK 50325/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 50325/2007                    S-JMK 39611/2007 OKP         Mgr. Doleželová/541651213                          16. 4. 2007                                            
 
 
Korespondence k ÚP VÚC Břeclavsko – Jihomoravský kraj - II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 25. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „
žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence k ÚP VÚC Břeclavsko – Jihomoravský kraj - II“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti mj. „Na 14. zadání ZJMK zastupitelé schválili ÚP VÚC Břeclavsko. Tomuto schválení předcházelo jednání s nadřízeným orgánem územního plánování, tj. MMR a dalšími orgány. MMR vydalo 20. září nesouhlasné stanovisko k ÚP VÚV Břeclavsko. Následně KrÚ JMK požádal o potvrzení ve smyslu stavebního zákona a MMR jej vydalo.
1)      Požadujeme předat kopii veškeré emailové KORESPONDENCE týkající se ÚP VÚC Břeclavsko, a to od 1.8.2006
2)      Požadujeme předat kopii veškeré faxové KORESPONDENCE týkající se ÚP VÚC Břeclavsko, a to od 1.8.2006
3)      Požadujeme předat kopii veškeré písemné KORESPONDENCE týkající se ÚP VÚC Břeclavsko, a to od 1.8.2006
4)      Požadujeme předat informaci o všech jednáních týkajících se ÚP VÚC Břeclavsko, kterých se zúčastnil některých z níže uvedených funkcionářů, a to za období od 1.8.2006
5)      Po každé jednání dle bodu 4 požadujeme předat kopii pozvánky, zápisů/záznamů z jednání, prezenční listiny a všech dokumentů, které funkcionář na předmětném jednání získal či předal.
Termínem KORESPONDENCE se pro účely této žádosti o informace rozumí korespondence přijatá i odeslaná následujícím orgány JMK: hejtman, Zastupitelstvo a Rada. V případě Rady se žádost zužuje na korespondenci specificky přijatou a odeslanou hejtmanem, ‘náměstem‘ ing. Venclíkem, radní ing. arch. Procházkovou a radním ing. Pospíšilem. Nepožaduje se korespondence s občanskými sdruženími a Ekologickým právním servisem.“.
 
 
  V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k bodům 1) až 3) Žádosti:
 
Vámi požadovanými informacemi, resp. korespondencí nedisponujeme.
 
k bodům 4) a 5) Žádosti:
 
Dne 6. 3. 2007 proběhlo jednání hejtmana Jihomoravského kraje s panem Pávkem (Ministerstvo pro místní rozvoj); schůzka byla dohodnuta telefonicky. Žádné další Vámi požadované informace v dané věci nemáme k dispozici.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nedisponujeme.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního