Informace č.j.: JMK 50261/2007

 Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
___________________________________________________________________________
           
 
           Č.j.:                                   SpZn.:                                 Vyřizuje/linka:                                        Brno dne:
JMK 50261/2007       S - JMK 29481/2007 OKP             Mgr. Doleželová/543651213                              13. 4. 2007  
                                   
 
Svazek obcí pro výstavbu R 43 – poskytnutí informace
Sdělení o postoupení stížnosti
 
 
Vážení,
 
dne 3. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Svazek obcí pro výstavbu R43“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti s odkazem na novinový článek „Chtějí, aby R 43 byla co nejdřív“ požadujete „zaslání kopie následujících dokumentů Sdružení pro R43 (viz připojený článek)
a)      prohlášení, na které je odkazováno v článku
b)      stanov sdružení
c)      pozvánek na všechna zasedání sdružení od ledna 2005
d)      zápisů/záznamů a prezenčních listin ze všech zasedání sdružení od ledna 2005
e)      všech dokumentů předložených na všechna zasedání sdružení od ledna 2005
f)       všech dokumentů odeslaných sdružením státním orgánům (včetně ministerstev, SFDI
a ŘSD), a to od ledna 2005
g)      všech dokumentů odeslaných sdružením představitelům samosprávy,a to i poslancům a ministrům, a to od ledna 2005
h)      všech dokumentů ‘zaslalných‘ médiím (noviny, TV, rozhlas, atd.), a to od ledna 2005
i)        seznam členů sdružení
j)       veškerých dokumentů, které sdružení obdrželo od státních orgánů a od představitelů samosprávy“.
 
Dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 29481/2007 ze dne 7. 3. 2007 bylo žadateli sděleno, že v daném případě nejde o působnost Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů
(dle Žádosti jsou požadovány informace – vyjma níže uvedených – které se týkají přímo citovaného svazku obcí). S ohledem na tuto skutečnost, byla Žádost odložena. Tato skutečnost, resp. odůvodnění bylo žadateli sděleno výše uvedeným sdělením Jihomoravského kraje, které žadatel obdržel dne 9. 3. 2007.
 
Následně dne 10. 4. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., při stanovení výše úhrady k ‚Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚Svazek obcí pro výstavbu R43“ ze dne 6. 4. 2007.
 
Po opětovném přezkoumání Vašich podavků dle Žádosti Vám v souladu s ustanovením § 16a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. b) Žádosti (stanovy sdružení) a k písm. j) Žádosti (veškeré dokumenty, které sdružení obdrželo od státních orgánů a od představitelů samosprávy) zasíláme:
1.      kopii „Stanov dobrovolného svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace
R 43
“,
2.      kopii sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 8. 10. 2003 s názvem „Výpis z registru zájmových sdružení právnických osob, který jako orgán příslušný podle ust. 20i odst. 2 zákona č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vede Krajský úřad“ – v daném případě byly anonymizovány obsažené osobní údaje (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
 
Ve zbytku Žádosti odkazujeme na sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 29481/2007 ze dne 7. 3. 2007.
 
            Dále Vám sdělujeme, že Vaše „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb., při stanovení výše úhrady k ‚Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚Svazek obcí pro výstavbu R43“ bude ve zbývajících částech postoupena k vyřízení Ministerstvu vnitra.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                               
Přílohy: dle textu