informace č.j.: JMK 44257/2007

Jihomoravský kraj

Odbor kontrolní a právní

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK 44257 /2007               S-JMK  44257 /2007 OKP               Bořková/1255                               17.4.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – rozhodnutí o nepředání petice Radě a Zastupitelstvu

 

Vážení,

 

            dne 3.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – rozhodnutí o nepředání petice Radě a Zastupitelstvu“ (dále jen „Žádost“).

Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být ze žádosti zřejmé, jakému povinnému subjektu je žádost určena. Žádost jste adresovali Radě Jihomoravského kraje, ovšem z jejího obsahu je zřejmé, že jsou požadovány informace spadající do působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK), neboť se týkají úkonů osob zařazených do KrÚ JMK a agendy, kterou KrÚ JMK vyřizoval. Z tohoto důvodu bylo při určení povinného subjektu vycházeno z obsahu požadované informace a nikoli z Vámi označeného subjektu.

 

V Žádosti poukazujete na sdělení č.j. JMK 15614/2007, kde je uvedeno, že o tom,  že petice nebude předána Radě ani Zastupitelstvu JMK k vyřízení, rozhodl vedoucí odboru kontroly KrÚ JMK se souhlasem ředitele KrÚ JMK, a na základě toho požadujete: 

a) předat kopii předmětného rozhodnutí vedoucího odboru kontroly,

b) předat kopii dokumentu, který dokládá, že ředitel KrÚ JMK dal k tomuto postupu vedoucího odboru kontroly souhlas,

c) předat kopii dodejky, kterou bylo potvrzeno, že sdělení JMK 155329/2006 bylo doručeno adresátu,

d) předat veškerou korespondenci  ve věci předmětné petice od 1.2.2007.

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

 

K písm. a)

            KrÚ JMK nemá k dispozici v písemné formě rozhodnutí vedoucího odboru kontroly, neboť toto rozhodnutí bylo učiněno ústně.

 

  K písm. b)

            KrÚ JMK nemá k dispozici žádný dokument, který by souhlas ředitele KrÚ JMK s postupem vedoucího odboru kontroly dokládal, neboť uvedený souhlas byl dán ústně.

.

K písm. c)

            V příloze Vám poskytujeme kopii dodejky potvrzující, že sdělení č.j. JMK 155329/2006 bylo doručeno adresátovi. V daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí, č.j. 49040/2007 ze dne 17.4.2007.

 

K písm. d)

            V příloze Vám poskytujeme korespondenci ve věci předmětné petice od 1.2.2007 a to:

Dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 29.3.2007, č.j. ŘSD ČR-SB/878/07-51,

Dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 17.1.2007, č.j. ŘSDČR/179/07-51, který tvořil přílohu výše uvedeného dopisu ze dne 29.3.2007,

Dopis ředitele KrÚ JMK ze dne 12.4.2007, č.j. JMK 42693/2007 adresovaný Ministerstvu dopravy ČR.

V případě zmíněných dopisů byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí č.j. 49040/2007 ze dne 17.4.2007.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Martin Mikš v.r.

vedoucí odboru

kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu